Kancelaria Frankowicze – adwokat Paweł Borowski

Wygraliśmy już z każdym bankiem w Polsce i uzyskaliśmy korzystny wyrok w sądach w każdym mieście w Polsce. Obecnie na naszym koncie mamy około 1800 korzystnych wyroków dla naszych Klientów w sporach z bankami. Jesteśmy pod tym względem liderem wśród kancelarii adwokackich w Polsce. 

Kolejny prawomocny wyrok w Lublinie. Sąd Apelacyjny w Lublinie dnia 4 października 2023r. w składzie SSA Bożeny Oworuszko oddalił apelację banku od wyroku Sądu Okręgowego w Radomiu i zasądził od pozwanego na rzecz Klientów kwotę 8.100 zł tytułem kosztów postępowania apelacyjnego. Sprawa toczyła się pod sygn. akt t I ACa 366/23.  

Bank apelował od wyroku Sądu Okręgowego w Radomiu z dnia 1 grudnia 2022 roku sygn. akt I C 430/21. Sąd I instancji zasądził od pozwanego banku na rzecz Kredytobiorców kwotę 155.312,84 zł. oraz kwotę 32.644,04 CHF z ustawowymi odsetkami za opóźnienie. Nadto ustalił, że nie istnieje stosunek prawny kredytu wynikający z umowy kredytu z 2008 r. Obciążył też pozwany Bank kosztami procesu.

W ocenie Sądu Apelacyjnego sprzeczność z dobrymi obyczajami działań pozwanego Banku przejawiała się w procedurze towarzyszącej zawieraniu umowy kredytowej z powódką i związanej z brakiem indywidualnego ustalenia kwestionowanych postanowień umownych. Powódka nie została należycie i rzetelnie poinformowana o ryzyku, z jakim wiąże się wzięcie kredytu indeksowanego walutą obcą, ryzyku zmiany kursu waluty CHF i wpływie na wysokość zobowiązania.

Pozwany Bank wskazywał, że powodowie dokonała wyboru takiego kredytu i oświadczyła, że znane jest jej ryzyko zmiany kursu, jednak żadna ze stron, ani Bank ani powodowie nie przewidzieli, że zmiana ta może być tak duża, że doprowadzi do znacznego wzrostu kwoty, która ma być zwrócona przez powodów na rzecz Banku.

Rażące naruszenie interesów powodów przejawia się w nieusprawiedliwionej dysproporcji praw i obowiązków stron umowy, na niekorzyść powodów. Powodowie nie mieli wpływu na sposób ustalania kursu waluty obcej, Bank przyznał sobie prawo do jednostronnego regulowania wysokości zobowiązania i rat kredytu waloryzowanego kursem franka szwajcarskiego.

Postępowanie w obu instancjach trwało 2 lata i 6 miesięcy, z czego postępowanie w II instancji ponad 7 miesięcy. W II instancji odbyła się jedna rozprawa. 

Prawomocny wyrok sprawia, że kredytobiorcy będą musieli rozliczyć się z bankiem wyłącznie w zakresie udzielonego kapitału. Na chwilę wytoczenia powództwa do spłaty kapitału brakowało 29 tys. zł, jednak w trakcie trwania procesu Klienci nieprzerwanie spłacali raty kredytu, co spowodowało, że na dziś ta kwota znacznie się zmniejszyła. Klienci z tytułu udzielonego kredytu uzyskali kwotę 317 tys. zł. Mimo regularnych spłat, na dzień wytoczenia powództwa, saldo kredytu wciąż wynosiło 280 tys. zł. (przy przeliczeniu go po kursie średnim NBP), co pokazuje wadliwość zastosowanego mechanizmu indeksacji. Tym samym zysk z wyroku wyniósł 288 tys. zł

Sprawę prowadził adw. Paweł Borowski.