Kancelaria Frankowicze – adwokat Paweł Borowski

Wygraliśmy już z każdym bankiem w Polsce i uzyskaliśmy korzystny wyrok w sądach w każdym mieście w Polsce. Obecnie na naszym koncie mamy około 1800 korzystnych wyroków dla naszych Klientów w sporach z bankami. Jesteśmy pod tym względem liderem wśród kancelarii adwokackich w Polsce. 

Kolejna wspaniała wygrana w sprawie przeciwko Santander Consumer Bank. Czas postępowania jest naprawdę świetny bo wyniósł zaledwie 5 miesięcy. Dnia 27 września 2023r. Sąd Okręgowy w Nowym Sączu w składzie SSO Piotra Borkowskiego, ustalił, że nie istnieje stosunek prawny wynikający z umowy kredytu hipotecznego nominowanego do CHF z 2006r. z uwagi na nieważność umowy i zasądził 146.217,39 zł tytułem nienależnie pobranych rat kredytu wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie. Dodatkowo zasądził od pozwanej na rzecz powodów zwrot kosztów procesu w kwocie 6.400zł. Wyrok w sprawie o sygn. akt I C 505/23 jest nieprawomocny.

W pozwie powodowie wnioskowali o ustalenie nieważności całej umowy, zgodnie z art. 189 kpc oraz zasądzenie nienależnie pobranych rat kredytu. Ewentualnie, w przypadku nieuznania żądania wskazanego wyżej za zasadne, żądali zasądzenia od pozwanej na rzecz powodów solidarnie kwoty 44.681,31 zł. zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia doręczenia pozwu do dnia zapłaty – wskutek uznania niektórych postanowień ww. umów za abuzywne w rozumieniu art. 3851 kc i tym samym bezskuteczne względem powoda, przy pozostawieniu dalszej części umowy w mocy. Sąd przychylił się do roszczenia głównego powodów i ustalił nieważność umowy, nie widząc tym samym potrzeby rozpoznania roszczenia ewentualnego. 

Bank zaprzeczył twierdzeniu pozwanych by w sposób nierzetelny informował klientów o ryzyku walutowym. To jednak dotyczy oceny, a nie faktu. Do oceny Sądu pozostaje czy zawarte w umowie oświadczenie kredytobiorców jest wyrazem wystarczającej informacji o ryzyku kursowym.

Podstawą rozstrzygnięcia była sama treść podpisanej przez strony umowy, sposób jej wykonywania nie miał zasadniczego znaczenia. To z kolei powodowało, że jako nieprzydatne dla rozstrzygnięcia Sąd uznał zawnioskowane dowody z zeznań świadków pracowników banku  oraz dowód z opinii biegłego. Tak zeznania świadków jak i opinia biegłego nie mogły wpłynąć na ocenę treści samej umowy, a to ta ocena jest podstawą rozstrzygnięcia w sprawie. Przedmiotem sprawy nie było ustalanie tak co do zasady jak i wysokości ewentualnego wynagrodzenia za korzystania z kapitału

Całe postępowanie trwało zaledwie 5 miesięcy. Odbyła się zaledwie jedna rozprawa, na której Sąd przesłuchał powodów. Sąd przed zamknięciem przewodu sądowego udzielił głosu stronom, które podtrzymały stanowiska i zamknął rozprawę odraczając wyrok o ok. 2 tygodnie. 

Powodowie z tytułu udzielonego kredytu uzyskali kwotę 133 tys. zł. Po 17 latach regularnego spłacania rat zgodnie z harmonogramem i spłaty 146 tys. zł, klientom pozostała do spłaty kwota 146 tys. zł. Ustalenie nieważności kredytu hipotecznego przez sąd sprawiło, że klienci uzyskali zysk z wygranej w kwocie 159 tys. zł

Sprawę prowadził adw. Paweł Borowski