Kancelaria Frankowicze – adwokat Paweł Borowski

Wygraliśmy już z każdym bankiem w Polsce i uzyskaliśmy korzystny wyrok w sądach w każdym mieście w Polsce. Obecnie na naszym koncie mamy około 1500 korzystnych wyroków dla naszych Klientów w sporach z bankami. Jesteśmy pod tym względem liderem wśród kancelarii adwokackich w Polsce. 

Grudzień 2023r. to był fantastyczny miesiąc dla naszej Kancelarii. Nie tylko udało się nam uzyskać 53 pozytywne orzeczenia w Sądach w całej Polsce, ale dodatkowo odnotowaliśmy 7 postępowań zakończonych prawomocnymi wyrokami. Na uwagę zasługuje orzeczenie Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 20 grudnia 2023r. Wyrok w sprawie został wydany w II instancji rok i 2 miesiące.

Sąd Apelacyjny w Gdańsku w składzie SSA Barbary Rączki – Sekścińskiej oddalił apelację banku w całości oraz zasądził na rzecz naszych Klientów kwotę 4.050 zł tytułem zwrotu kosztów procesu. Spór sądowy dotyczył banku Polbanku, którego następcą prawnym jest Raiffeisen Bank Polska. Sprawa apelacyjna toczyła się pod sygn. akt V ACa 74/23. Wyrok jest prawomocny.  

W ocenie Sądu Apelacyjnego w sytuacji gdy strona powodowa w sposób nieograniczony została obciążona ryzykiem kursowym tak, że pomimo spłacania kredytu, kwota pozostała do zapłaty stale wzrastała nie ulega wątpliwości, że ustalenie nieważności takiej umowy jest dla niej korzystne, zważywszy w szczególności, że w świetle aktualnego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej istnienie roszczeń po stronie pozwanej w związku z ustaleniem nieważności umowy kredytowej jest wysoce wątpliwe.

Dodać jedynie należy, że zwrot jednorazowo całej kwoty uzyskanego kredytu, wobec konieczności spłaty kredytu w walucie, której kurs utrzymuje się na znacznie wyższym poziomie niż w czasie zawierania umowy i jest niestabilny w stosunku do PLN, jest z pewnością mniejszym obciążeniem dla konsumenta niż utrzymywanie umowy na dotychczasowych warunkach. Natomiast w obowiązującym porządku prawnym brak jest podstaw do przyjęcia, że od daty zawarcia umowy kredyt był kredytem złotowym z oprocentowaniem WIBOR. 

Pozwany bank apelował od wyroku Sądu Okręgowego w Bydgoszczy z dnia 10 października 2022r., sygn. akt I C 426/20, w składzie SSO Wojciecha Rybarczyka ustalił nieważność umowy kredytowej zawartej w 2007 roku i zasądził od pozwanej na rzecz powoda kwotę w wysokości 9.317,00 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Postępowanie w I instancji trwało zaledwie 2 lata i 5 miesięcy. W międzyczasie odbyły się dwa posiedzenia Sądu Sąd postanowił dopuścić dowód z przesłuchania powoda na okoliczności związane z zawarciem umowy. Jednocześnie na ostatniej rozprawie, przed wydaniem wyroku, pozwany podniósł zarzut zatrzymania, którego jednak Sąd meriti nie uwzględnił. W postępowaniu apelacyjnym odbyła się tylko jedna rozprawa a całe postępowanie trwało 3 lata i 7 miesięcy.

Powód z tytułu udzielonego kredytu w 2007 r. uzyskała kwotę 140 tys. zł. Po 13 latach regularnego spłacania rat Klientowi pozostała wciąż do spłaty kwota ok. 24 tys. zł. (przy przeliczeniu go po kursie średnim NBP), natomiast de facto do spłaty kapitału pozostawało 182 tys. zł, gdyż przez ten okres uiścił on na rzecz banku kwotę w wysokości ok.116 tys. zł. W tej sytuacji, po ewentualnym uprawomocnieniu się wyroku powód będzie musiał zwrócić pozostałą kwotę kapitału, czyli ok. 24 tys. zł.

Sprawę prowadził adw. Paweł Borowski