Kancelaria Frankowicze – adwokat Paweł Borowski

Prowadzimy sprawy o unieważnienie umów kredytów frankowych na terenie całego kraju. Jesteśmy ściśle wyspecjalizowaną kancelarią dla frankowiczów. Wygraliśmy już prawie 1300 spraw frankowych z bankami. 

Czerwiec 2022r. to rekordowy miesiąc dla naszej Kancelarii. Nie tylko udało się nam uzyskać 43 pozytywne orzeczenia w Sądach w całej Polsce, ale dodatkowo postępowania zakończone wyrokami trwały wyjątkowo krótko. Na szczególną uwagę zasługuje orzeczenie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 23 czerwca 2022r. Wyrok w sprawie został wydany bez przeprowadzania rozprawy apelacyjnej na posiedzeniu niejawnym. Dodatkowo postępowanie w obu instancjach trwało zaledwie 16 miesięcy! 

Sąd Apelacyjny Warszawie V Wydział Cywilny w składzie SSA Alicji Fronczyk oddalił apelację banku w całości oraz zasądził na rzecz naszych Klientów kwotę 8100 zł tytułem zwrotu kosztów procesu. Spór sądowy dotyczył banku Polbanku, którego następcą prawnym jest Raiffeisen Bank Polska. Sprawa apelacyjna toczyła się pod sygn. akt V ACa 844/21 Wyrok jest prawomocny.  

Pozwany bank apelował od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie w składzie SSO Tomasza Niewiadomskiego z dnia 30 lipca 2021 r., którym Sąd ustalił nieważność umowy o kredyt hipoteczny, sygn. akt XXVIII C 1823/21. 

Sąd Apelacyjny w pełni podzielił stanowisko wyrażone w wyroku Sądu I instancji. Argumentację stojącą za roszczeniem głównym stanowiło uznanie, że usunięcie mechanizmu indeksacji, który to stanowi główne świadczenie umowne, gdyż wprowadza ryzyko kursowe do umowy, uniemożliwia dalsze utrzymanie w mocy umowy kredytowej. Kredytobiorcy w pozwie wskazywali, iż nie zostały prawidłowo dochowane obowiązki informacyjne pozwanego banku wobec konsumentów.

Nie wskazywano na nieograniczone ryzyko kursowe, możliwość wzrostu nie tylko raty kredytu, ale także i całego zadłużenia, co należy ocenić krytycznie z uwagi na długotrwałość okresu kredytowania. Informacje istotne z punktu widzenia kredytobiorców zostały wytłumaczone lakonicznie, wobec czego klienci, nawet jako rozważni konsumenci, nie dysponowali wiedzą potrzebną do racjonalnego zawarcia długoletniej umowy kredytu związanej z walutą obcą. 

W ocenie Sądu zastąpienie klauzul indeksacyjnych innymi postanowieniami jest niemożliwe. W wyniku wyeliminowania wadliwych postanowień umowa nie zawiera już wszystkich elementów koniecznych dla określenia treści stosunku prawnego. Sąd uznał, że właściwym rozwiązaniem było ustalenie nieważności umowy. 

Postępowanie w obu instancjach trwało jedynie 16 miesięcy, zaś w II instancji 7 miesięcy. Przed Sądem i instancji odbyły się 3 rozprawy, jednak w bardzo bliskich odstępach czasowych.

Kredytobiorcy z tytułu udzielonego kredytu uzyskali kwotę 301 tys. zł. Po ponad 13 latach regularnego spłacania rat, kredytobiorcom, pomimo spłaty łącznie ok. 213 tys. zł, saldo kredytu wciąż wynosiło (przy przeliczeniu go po kursie średnim NBP) 440 tys. zł. Powyższe jaskrawo przedstawia wadliwość stosowanego mechanizmu indeksacji. Uwzględnienie powództwa oznacza, że klienci będą musieli rozliczyć się z bankiem wyłącznie w zakresie udzielonego kapitału (na chwilę wytoczenia powództwa do spłaty kapitału brakowało 88 tys. zł), zatem zysk z wyroku wyniósł 352 tys. zł dla kredytobiorców.

Sprawę prowadził adw. Paweł Borowski, przy udziale r. pr. Magdaleny Wiśniewskiej.