Kancelaria Frankowicze – adwokat Paweł Borowski

Prowadzimy sprawy o unieważnienie umów kredytów frankowych na terenie całego kraju. Jesteśmy ściśle wyspecjalizowaną kancelarią dla frankowiczów. Wygraliśmy już ponad 900 spraw frankowych z bankami. 

Ostatnio Kancelaria mogła pochwalić się wygraną w pół roku, jednak w przedmiotowej sprawie proces w I instancji zakończył się jeszcze szybciej, gdyż zaledwie po pięciu miesiącach. Tym razem sprawa toczyła się w Legnicy. Tamtejszy Sąd Okręgowy dnia 22 października 2021 r. w składzie SSO Magdaleny Krajewskiej ustalił nieważność umowy o kredyt hipoteczny oraz zasądził od pozwanego na rzecz kredytobiorców kwotę 84.354,21 zł oraz 25.591,66 CHF wraz z ustawowymi odsetkami tytułem zwrotu nienależnych rat. Dodatkowo Sąd zasądził od pozwanego na rzecz kredytobiorców kwotę 6.417 zł tytułem zwrotu kosztów procesu wraz z ustawowymi odsetkami. 

Klienci Kancelarii uczestniczyli w sporze sądowym przeciwko Raiffeisen Bank, który jest następcą prawnym dawnego Polbanku. Wyrok w sprawie o sygn. akt IC 345/21 jest nieprawomocny. 

Powyższe uwzględnione kwoty są identyczne, które Kancelaria w imieniu Klientów wskazywała w pozwie. Sąd więc w 100% przychylił się w kierunku kredytobiorców. W swoich motywach ustnych Sąd wskazał, że twierdzenia co do abuzywności postanowień w umowie były uzasadnione. Przede wszystkim abuzywne były postanowienia dotyczące przeliczania wpłat rat kredytu. Stanowiły one rażące naruszenie interesów konsumenta, dobrych obyczajów, a także zasad współżycia społecznego. Bank w całości przerzucił ryzyko kursowe na kredytobiorców. Dodatkowo podczas procesu bank podnosił zarzut przedawnienia, które nie zostało uwzględnione. 

Podczas całego postępowania w I instancji odbyła się tylko jedna rozprawa. Sąd postanowił oddalić wniosek strony pozwanej o dopuszczenie dowodu z zeznań świadka w związku z tym, że powyższy dowód nie przyczyniłby się do rozstrzygnięcia sprawy, a jedynie do przedłużenia procesu. Podczas rozprawy zostali przesłuchani kredytobiorcy na okoliczność zawarcia umowy. Dodatkowo Sąd nie uwzględnił wniosku obu stron o dopuszczenie opinii biegłego. 

Kredytobiorcy z tytułu udzielonego kredytu uzyskali kwotę 280 tys. zł. Po ponad 13 latach regularnego spłacania rat, kredytobiorcom, pomimo spłaty łącznie ok. 190 tys. zł, saldo kredytu wciąż wynosiło (przy przeliczeniu go po kursie średnim NBP) 405 tys. zł. Powyższe jaskrawo przedstawia wadliwość stosowanego mechanizmu indeksacji. Uwzględnienie powództwa oznacza, że bank będzie musiał zwrócić Klientom kwotę 196 tys. zł tytułem zwrotu nienależnych świadczeń. Mając na uwadze późniejszy zwrot kapitału przez kredytobiorców, zysk z wyroku wyniósł ok. 321 tys. zł dla kredytobiorców.

Sprawę prowadził adw. Paweł Borowski