Kancelaria Frankowicze – adwokat Paweł Borowski

Prowadzimy sprawy o unieważnienie umów kredytów frankowych na terenie całego kraju. Jesteśmy ściśle wyspecjalizowaną kancelarią dla frankowiczów. Wygraliśmy już ponad 600 spraw frankowych z bankami. 

Spór sądowy przeciwko mBank, który jest następcą prawnym BRE Banku, zakończył się po myśli kredytobiorców. Była to naprawdę błyskawiczna wygrana, gdyż postępowanie w sprawie trwało zaledwie 7 miesięcy! Sąd Okręgowy w Krakowie w składzie SSO Krzysztofa Liska w dniu 27 stycznia 2022 r. zasądził od pozwanego na rzecz kredytobiorców kwotę 92.035,14 zł oraz 207.16265 CHF tytułem zwrotu nienależnych świadczeń spełnionych przez kredytobiorców na rzecz pozwanego wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie. Dodatkowo zasądził od pozwanego na rzecz klientów kwotę 11.834,00 zł tytułem zwrotu kosztów procesu. Wyrok został wydany w sprawie o sygnaturze I C 1393/21 i jest nieprawomocny. 

Z uwagi na fakt, iż kredyt został przez powodów w całości spłacony przed wytoczeniem powództwa, Kancelaria w imieniu kredytobiorców w roszczeniu głównym wnosiła o zasądzenie od pozwanego na rzecz klientów solidarnie kwoty 92.035,14 zł oraz 207.16265 CHF wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia doręczenia pozwu do dnia zapłaty. Ewentualnie, w przypadku nieuznania żądania wskazanego wyżej za zasadne, zasądzenie od pozwanego na rzecz kredytobiorców solidarnie kwoty 204.480,30 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie – wskutek uznania niektórych postanowień ww. umowy za abuzywne w rozumieniu art. 385 (1) kc i tym samym bezskuteczne względem klientów. 

W pozwie Klienci, że zawarli z poprzednikiem prawnym strony pozwanej (BRE Bank S.A. z siedzibą w Warszawie) umowę kredytu waloryzowanego kursem CHF na kwotę 473 tys. zł. W ich ocenie postanowienia umowy odnoszące się do mechanizmu indeksacji są postanowieniami abuzywnymi w rozumieniu art. 3851 § 1 k.c. Ukształtowanie kursu CHF służącego do przeliczania zobowiązań stron ze złotych polskich na CHF w powiązaniu z tabelami kursowymi ustalanymi przez pozwany Bank doprowadziło do sytuacji, w której pozwany Bank przyznał sobie prawo do jednostronnego regulowania wysokości zobowiązań stron, w tym w szczególności kwoty kapitału kredytu oraz rat kredytu. Powodowie podnieśli, iż umowa nie zawierała postanowień na mocy których wskazano sposób ustalania kursów dotyczących przeliczenia kwoty kredytu oraz rat kredytu. Wskazali na deficyt informacyjny.  W ocenie powodów doszło do rażącego nadużycia prawa do swobodnego kształtowania treści umowy

       Całe postępowanie przed Sądem I instancji trwało zaledwie 7 miesięcy. W międzyczasie odbyła się tylko jedna rozprawa, na której przesłuchano powodów i pominięto dowód z opinii biegłego. Sąd uprzedził strony, że planuje zamknąć rozprawę i wydać orzeczenie na posiedzeniu niejawnym na zasadzie art. 15 zzs2 Ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Strony zostały zobowiązane do przedstawienia stanowiska końcowego na piśmie. Po odebraniu stanowisk stron, Są zamknął przewód sądowy na posiedzeniu niejawnym i wydał wyrok. 

Kredytobiorcy z tytułu udzielonego kredytu uzyskali kwotę 473 tys. zł. Kredytobiorcy spłacili kredyt w całości w 2018r. Klienci mieli nadpłatę nad udzielonym kapitałem w kwocie 472 tys. zł i taką też kwotę będzie im musiał zwrócić bank. 

Sprawę prowadził adw. Paweł Borowski