Kancelaria Frankowicze – adwokat Paweł Borowski

Wygraliśmy już z każdym bankiem w Polsce i uzyskaliśmy korzystny wyrok w sądach w każdym mieście w Polsce. Obecnie na naszym koncie mamy około 1500 korzystnych wyroków dla naszych Klientów w sporach z bankami. Jesteśmy pod tym względem liderem wśród kancelarii adwokackich w Polsce. 

To nasza kolejna wygrana w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie. Apelacja warszawska, podziela bogate orzecznictwo Sądu Najwyższego i w przeważającej liczbie spraw ustala nieważność umów „frankowych” zwartych z bankami.  Tym razem korzystne orzeczenie, który pozwoli kredytobiorcom uwolnić się od wysokich rat kredytu udało się nam uzyskać w sporze z mBankiem w bardzo dobrym czasie. Postępowanie w obu instancjach trwało zaledwie 2 lata i 1 miesiąc!

Sąd Apelacyjny w Warszawie w dniu 26 czerwca 2023 r. w składzie SSA Katarzyna Jakubowska – Pogorzelska (spr.) Sędziowie: Marzanna Góral Małgorzata Sławińska zmienił zaskarżony wyrok częściowo w ten sposób, że oddalił powództwo o zapłatę odsetek ustawowych za opóźnienie od kwoty 269 654,73 zł za okres od dnia 24 czerwca 2021r. do dnia 16 listopada 2021r. i od dnia 12 października 2022r. do dnia zapłaty oraz zastrzega pozwanemu prawo zatrzymania świadczenia zasądzonego na rzecz powódki do czasu zaofiarowania przez powódkę zwrotu kwoty 275 000 zł. W pozostały zakresie apelację banku oddalił i zasądził na korzyść Klientki całość kosztów postępowania apelacyjnego, tj. 8.100,00 zł. Sprawa apelacyjna toczyła się pod sygn. akt I ACa 879/22.

Pozwany bank apelował od wyroku od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 24 lutego 2022 r., sygn. akt XXVIII C 5752/21, który ustalił nieważność umowy kredytu z 2006r oraz zasądził od pozwanego mBanku S.A. na rzecz powódki kwotę 269 654, 73 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 24 czerwca 2021r. do dnia zapłaty.

Sąd stwierdził, iż zaskarżony wyrok wymagał zmiany w związku ze zgłoszonym w postępowaniu apelacyjnym zarzutem zatrzymania świadczeń powódki do czasu zaoferowania pozwanemu zwrotu kwoty 275 000 zł wypłaconej uprzednio powódce tytułem kapitału kredytu. Skuteczne skorzystanie przez stronę z prawa zatrzymania wzajemnego świadczenia pieniężnego wyłącza więc opóźnienie w spełnieniu tego świadczenia (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 31 stycznia 2002 roku, IV CKN 651/00). Nie dotyczy to skutków uprzedniego opóźnienia, skoro oświadczenie o zatrzymaniu nie ma mocy wstecznej od chwili, kiedy stało się możliwe (por. w przypadku potrącenia – art. 499 k.c.)

Łączny czas postępowania w obu instancjach to 2 lata i 1 miesiąc. Postępowanie apelacyjne trwało nieco ponad rok i przeprowadzono w nim jedna rozprawę, podczas której strony podtrzymały stanowiska wyrażone w apelacji i odpowiedzi na apelację.

Klientka z tytułu udzielonego kredytu uzyskała kwotę 275 tys. zł. Po prawie 15 latach regularnego spłacania rat, pomimo spłaty łącznie ok. 270 tys. zł, saldo kredytu wciąż wynosiło (przy przeliczeniu go po kursie średnim NBP) 335 tys. zł. Powyższe jaskrawo przedstawia wadliwość stosowanego mechanizmu indeksacji. 

Sprawę prowadził adw. Paweł Borowski przy udziale r.pr Magdaleny Wiśniewskiej.