Kancelaria Frankowicze – adwokat Paweł Borowski

Prowadzimy sprawy o unieważnienie umów kredytów frankowych na terenie całego kraju. Jesteśmy ściśle wyspecjalizowaną kancelarią dla frankowiczów. Wygraliśmy już ponad 900 spraw frankowych z bankami. 

Sąd Okręgowy w Warszawie boryka się obecnie z nawałem spraw frankowych. Terminy kolejnych rozpraw są bardzo odległe, a postępowanie może trwać w tym sądzie nawet kilka lat. Tej tezie zaprzecza wyrok, który Nasi Klienci uzyskali przed SO Warszawa w maju 2022r.  Jednocześnie powodowie przez okres trwania postępowania nie musieli płacić rat kredytu, gdyż Sąd meriti udzielił im w tym przedmiocie zabezpieczenia. Sąd w Warszawie jest jednym nielicznych Sądów w Polsce, który udziela zabezpieczenia w sprawach „frankowych”

Sąd Okręgowy w Warszawie w dniu 19 maja 2022 r. w składzie SSR del. Macieja Wójcickiego ustalił, iż umowa „mPlan” z 2006r. jest nieważna i zasądził od pozwanego na rzecz Klientów kwotę 376.419,24 zł, a także 11.834,00zł tytułem zwrotu kosztów procesu. Sprawa w I instancji toczyła się pod sygn. akt XXVIII C 1289/21. Wyrok jest nieprawomocny. 

Sąd wskazał, że powodowie wykazali zarówno istnienie swojego interesu prawnego w ustaleniu, że zawarta przez nich z pozwanym umowa o kredyt hipoteczny dla osób fizycznych ,,mPlan” waloryzowany kursem CHF z 2006 r. jest nieważna jak też wykazali prawdziwość swoich twierdzeń. W szczególności wykazali, że zawarta między nimi a pozwanym przedmiotowa umowa o kredyt jest nieważna.

Powodowie, jako strony tej właśnie umowy kredytu, wbrew stanowisku procesowemu pozwanego, bez wątpienia mają interes prawny w ustaleniu, że zawarta przez nich z pozwanym przedmiotowa umowa o kredyt jest nieważna. Istnienie tego stosunku prawnego w takim kształcie bezsprzecznie ma wpływ na sytuację prawną powodów. Ich interes prawny wyraża się bowiem w tym, że powodowie zmierzają do przywrócenia stanu prawnego, jaki istniał przed zawarciem przez nich tej umowy jak też w tym, że istnieje niepewność stanu prawnego i/lub prawa wynikająca z zawartej przez nich z pozwanym umowy o kredyt i jej wykonania i w konsekwencji zachodzi potrzeba uzyskania przez nich pewności tego prawa

Postępowanie w I instancji trwało rok i 1 miesiąc, co jest naprawdę świetnym wynikiem. Sąd przesłuchał powodów i nie dopuścił dowodu z opinii biegłego. Znacznie wpłynęło to na skrócenie okresu trwania postępowania.

Klienci z tytułu udzielonego kredytu uzyskali kwotę 358 tys. zł. Kredytobiorcy przez ponad 15 lat spłacili nominalna kwotę kredytu oraz nadpłacili go o 18 tys. zł. Tym samym bank jest zobowiązany zwrócić im wszystko co na jego rzecz świadczyli. Obecne saldo zadłużenia, wg banku wyniosło 460 tys. zł, więc po oddaniu kapitału zysk dla powodów wyniesienie ok. 480 tys. zł 

Sprawę prowadził adw. Paweł Borowski.