Kancelaria Frankowicze – adwokat Paweł Borowski

Prowadzimy sprawy o unieważnienie umów kredytów frankowych na terenie całego kraju. Jesteśmy ściśle wyspecjalizowaną kancelarią dla frankowiczów. Wygraliśmy już prawie 1300 spraw frankowych z bankami. 

Kolejny prawomocny wyrok w Sądzie Apelacyjnym w Poznaniu. Tym razem postępowanie w obu instancjach zakończyło się w satysfakcjonującym czasie 2 lat. Nasi Klienci złożyli pozew przeciwko mBank S.A. w lipcu 2021r.  Sąd Apelacyjny w Poznaniu w dniu 31 lipca 2023r., w składzie SSO Mikołaj Tomaszewski Sędziowie: Małgorzata Goldbeck-Malesińska Maciej Rozpędowski, oddalił apelację banku w całości i zasądził na rzecz Klienta kwotę 4.050 zł. Postępowanie toczyło się pod sygn. akt I ACa 184/22, a Nasz Klient nie musi już spłacać kredytu.

Pozwany bank apelował od wyroku Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 17 grudnia 2021 r. sygn. akt XVIII C 1492/21.  Ww. wyrokiem Sąd Okręgowy w Poznaniu: ustalił, że umowa o kredyt hipoteczny dla osób fizycznych „MULTIPLAN” waloryzowany kursem CHF zawarta w 2008 r. przez powoda i BRE Bank S.A. jest nieważna oraz zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 190.229,32 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie.

Sąd Apelacyjny nie przeprowadził postępowania dowodowego i nie dokonał – co do zasady – odmiennej oceny dowodów przeprowadzonych przed sądem pierwszej instancji, nie uzupełnił ustaleń sądu pierwszej instancji. W tej sytuacji, zgodnie z art. 387 § 21 pkt 1 k.p.c., wystarczające jest wskazanie, że Sąd Apelacyjny zasadniczo przyjął za własne ustalenia sądu pierwszej instancji dokonane w sprawie. Sąd Okręgowy dokonał w sprawie prawidłowych ustaleń faktycznych, które Sąd Apelacyjny uznaje za własne.

 W apelacji skarżący koncentruje się na praktyce ustalania kursów przez powodowy bank, jednak ocena abuzywności klauzuli indeksacyjnej dokonywana jest według przesłanek obiektywnych, a więc uwzględniać powinna zobiektywizowaną i odnoszącą się do wzorców słusznościowych analizę prawną sytuacji konsumenta wobec przedsiębiorcy.

Postępowanie w obu instancjach trwało równo 2 lata. Powód z tytułu udzielonego mu kredytu uzyskali kwotę 140 tys. zł. Po 13 latach regularnego spłacania rat, łącznie ok. 191 tys. zł, saldo kredytu wciąż wynosiło (przy przeliczeniu go po kursie średnim NBP) 115 tys. zł. Powyższe jaskrawo przedstawia wadliwość stosowanego mechanizmu indeksacji. Uwzględnienie powództwa oznacza, że powód będzie musiał rozliczyć się z bankiem wyłącznie w zakresie udzielonego kapitału (na chwilę wytoczenia powództwa powód miał nadpłatę), zatem zysk z wyroku wyniósł 166 tys. zł dla kredytobiorcy.

Sprawę prowadził adw. Paweł Borowski.