Kancelaria Frankowicze – adwokat Paweł Borowski

Wygraliśmy już z każdym bankiem w Polsce i uzyskaliśmy korzystny wyrok w sądach w każdym mieście w Polsce. Obecnie na naszym koncie mamy około 1800 korzystnych wyroków dla naszych Klientów w sporach z bankami. Jesteśmy pod tym względem liderem wśród kancelarii adwokackich w Polsce. 

Umów, a zwłaszcza kredytowych, nie zawiera się po to by po kilku dniach z nich rezygnować, dlatego, gdy rozważasz zaciągnięcie kredytu konsumenckiego, skorzystaj z możliwości jakie daje ci prawo i dowiedz się z czym dokładnie będzie wiązać się twój kredyt, a wtedy nie będziesz musiał korzystać z regulacji dotyczących odstąpienia od umowy.

Co ma obowiązek przekazać ci bank przed zawarciem umowy o kredyt konsumencki?

Bezpłatny projekt umowy.

Przede wszystkim, ustawa o kredycie konsumenckim stanowi, iż konsument ma prawo do otrzymania, bezpłatnego projektu umowy o kredyt konsumencki, jeżeli w ocenie kredytodawcy lub pośrednika kredytowego, spełnia on warunki do udzielenia mu kredytu konsumenckiego przez tego kredytodawcę lub pośrednika kredytowego. Projekt umowy powinien zawierać dane konsumenta oraz wszystkie warunki, na których kredyt mógłby zostać udzielony, ważne jednak jest, że taki projekt zostanie ci przedstawiony tylko wtedy, gdy złożysz w tym przedmiocie wniosek.

Wskazane rozwiązanie jest szczególny instrument ochrony konsumenta na etapie przedkontraktowym, więc warto z niego skorzystać, ponieważ złożenie wniosku o udostępnienie projektu umowy jest bezpłatne i nie wymaga dopełnienia wielu formalności (z wnioskiem możesz bowiem wystąpić nawet telefonicznie), a tobie daje czas by spokojnie zapoznać się z warunkami przyszłej umowy kredytowej.

Formularz informacyjny.

Przed zawarciem umowy kredytowej kredytodawca ma również obowiązek podania konsumentowi konkretnych informacji dotyczących kredytu, które dotyczą zakresu zawieranej umowy kredytowej (są to wszystkie elementy, które muszą potem znaleźć się w kontrakcie), i żeby wypełnić ten obowiązek, kredytobiorca powinien otrzymać formularz informacyjny. Formularz przekazywany jest na trwałym nośniku, jego ważność wynosi co najmniej 1 dzień roboczy, a wzór został określony załącznikiem do ustawy.

Przekazanie formularza informacyjnego ma na celu zapewnienie konsumentowi możliwości łatwego porównania ofert kredytowych różnych kredytodawców, w tym kredytodawców z różnych państw członkowskich. Formularz informacyjny powinien być sformułowany w sposób jednoznaczny i zrozumiały. W celu zwiększenia przejrzystości informacje prezentowane w formularzu są pogrupowane w kilku kategoriach. Poszczególne grupy danych dotyczą: identyfikacji kredytodawcy lub pośrednika kredytowego i sposobów kontaktowania się z nimi; głównych cech kredytu; kosztów kredytu; a także innych ważnych informacji oraz dodatkowych informacji w przypadku sprzedaży usług finansowych na odległość.

Obowiązek udzielenia wyjaśnień.

Starając się o kredyt musisz pamiętać również, że kredytodawca lub pośrednik kredytowy zobowiązany jest przed zawarciem umowy o kredyt konsumencki udzielić ci wyjaśnień dotyczących treści informacji przekazanych przed zawarciem umowy oraz postanowień zawartych w umowie, która ma zostać zawarta. Przekazanie tych informacji ma natomiast nastąpić w taki sposób, by umożliwić ci podjęcie decyzji dotyczącej umowy o kredyt konsumencki.

Wskazany obowiązek jest najważniejszym elementem gwarancji mających na celu umożliwienie kredytobiorcy podjęcie decyzji co do zawarcia umowy o kredyt w oparciu o możliwie najpełniejszą wiedzę co do warunków, na jakich kredyt jest udzielany oraz konsekwencji jego zaciągnięcia. Obowiązek ten obejmuje zatem pewną prognozę konsekwencji zaciągnięcia określonego kredytu w określonej wysokości i wymaga wyraźnego ujawnienia zagrożeń i korzyści dla kredytobiorcy, które będą się wiązać z zawarciem konkretnej umowy kredytowej.

Odstąpienie od umowy o kredyt konsumencki.

Termin na odstąpienie od umowy.

Gdy jednak, pomimo dołożenia najwyższej staranności, zawarta umowa kredytowa nie jest taka jakiej oczekiwałeś, zawsze przysługuje ci prawo odstąpienia od takiego kontraktu. Przepisy w tym zakresie wprost stanowią, że konsument ma prawo do odstąpienia od umowy o kredyt konsumencki w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, i co ważne, nie musisz podawać przyczyny swojej decyzji, czyli nie musisz się tłumaczyć dlaczego zdecydowałeś się na taki krok. 

Co więcej, może się okazać, że masz nawet więcej czasu na odstąpienie od umowy, niż owe 14 dni. W sytuacji, gdy, umowa o kredyt konsumencki nie zawiera wszystkich istotnych elementów wskazanych w ustawie, możesz odstąpić od umowy o kredyt konsumencki w terminie 14 dni od dnia dostarczenia tych wszystkich elementów, czyli termin na odstąpienie może zostać znacznie wydłużony.

Koszty odstąpienia.

Zasadą jest, że kredytobiorca nie ponosi kosztów związanych z odstąpieniem od umowy o kredyt konsumencki, z wyjątkiem odsetek za okres od dnia wypłaty kredytu do dnia spłaty kredytu.

W sytuacji, gdy przed złożeniem oświadczenia o odstąpieniu kredytodawca zdążył już jednak przekazać ci kwotę o którą wnioskowałeś w kredycie, wówczas zwracasz kredytodawcy niezwłocznie kwotę udostępnionego kredytu wraz z odsetkami, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Dniem spłaty kredytu jest w takim przypadku dzień przekazania środków pieniężnych kredytodawcy przez konsumenta.

W przypadku odstąpienia od umowy kredytodawcy nie przysługują żadne inne opłaty, z wyjątkiem bezzwrotnych kosztów poniesionych przez niego na rzecz organów administracji publicznej.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy kredytodawca powinien doręczyć ci przy zawarciu umowy, możesz więc z niego skorzystać, choć oczywiście nie musisz, ustawa nie przewiduje by oświadczenie o odstąpieniu musiało mieć jakąś szczególną formę. Termin do odstąpienia od umowy jest zachowany natomiast, gdy konsument przed jego upływem złoży oświadczenie o odstąpieniu od umowy pod jeden ze wskazanych przez kredytodawcę adresów. Dla zachowania tego terminu jest wystarczające wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

Jeśli nie odstąpienie od umowy- sankcja kredytu darmowego.

Kiedy możesz skorzystać z darmowego kredytu?

Odstąpienie od umowy powoduje, że musisz zwrócić otrzymaną kwotę kapitału kredytu, dlatego zawsze warto sprawdzić czy jednak w twoim przypadku będzie możliwa do zastosowania sankcja darmowego kredytu.

W sytuacji, gdy instytucja kredytowa nie dopełniła ciążących na niej obowiązków, i np. w umowie kredytowej nie ma informacji na temat terminu, sposobu i skutków odstąpienia konsumenta od umowy, lub kredytodawca błędnie obliczył należne mu odsetki czy koszty kredytu, możesz wówczas skorzystać z sankcji darmowego kredytu i złożyć kredytodawcy oświadczenie, iż zwracasz kredyt bez odsetek i innych kosztów kredytu, w terminie i w sposób ustalony w umowie.

Darmowy kredyt należy się kredytobiorcy zawsze, gdy instytucja finansowa nie wypełniła, lub źle wypełniła, obowiązki wskazane w ustawie o kredycie konsumenckim, zatem warto dokładnie sprawdzić zawarty kontrakt, gdyż uchybienia po stronie kredytodawców wcale nie należą do rzadkości.

Ile zyskasz na darmowym kredycie?

Darmowy kredyt, jak sama nazwa wskazuje, oznacza, że kredytobiorca zwraca kredytodawcy tylko nominalną wartość kredytu, czyli w takiej sytuacji nie ponosisz żadnych kosztów kredytu, a kredytodawca na takim kredycie nie zarabia. Konsekwencje płynące z zastosowania sankcji darmowego kredytu będą natomiast dwojakie dla kredytobiorcy, gdyż: 

– przyszłe raty do spłaty będą niższe, ponieważ nie będą do nich doliczane odsetki;

– kredytodawca musi oddać wszystkie wcześniej pobrane od kredytobiorcy opłaty i odsetki.

Finalnie więc, na darmowym kredycie możesz zyskać nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych.