Kancelaria Frankowicze – adwokat Paweł Borowski

Wygraliśmy już z każdym bankiem w Polsce i uzyskaliśmy korzystny wyrok w sądach w każdym mieście w Polsce. Obecnie na naszym koncie mamy około 1500 korzystnych wyroków dla naszych Klientów w sporach z bankami. Jesteśmy pod tym względem liderem wśród kancelarii adwokackich w Polsce. 

Po kilku dniach od ostatniej wygranej w tym mieście, znowu udało się nam uzyskać bardzo dobre orzeczenie w Legnicy. Sukces jest tym większy, iż postępowanie zakończyło się szybko, a wygrana zapadła w sporze z BPH S.A(następcą prawnym GE Money Bank), który uchodzi za trudniejszego, niż inne banki, przeciwnika procesowego. Sąd Okręgowy w Legnicy w składzie SSO Katarzyny Pozlewicz- Szymańskiej w dniu 19 października 2022 r. ustalił nieważność umowy kredytu zawartej przez strony w 2006 roku i zasądził od strony pozwanej na rzecz Klienta kwotę 99.670,20 zł i 24.725,16 CHF z ustawowymi odsetkami za opóźnienie. Jednocześnie Sąd zasądził kwotę 11.817,00 zł tytułem zwrotu kosztów procesu. Wyrok w sprawie o sygn. akt I C 510/21 i jest nieprawomocny.

  • Sąd Okręgowy w Legnicy orzekł, że umowa kredytowa zawarta pomiędzy GE Money Bank a Klientem jest nieważna i zasądził od banku na rzecz Klienta kwotę 99.670,20 zł i 24.725,16 CHF z ustawowymi odsetkami za opóźnienie oraz kwotę 11.817,00 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.
  • Głównym roszczeniem Klienta było ustalenie nieważności całej umowy kredytu oraz zasądzenie odszkodowania, a roszczeniem ewentualnym było zasądzenie od pozwanego kwoty 60.969,67 zł wraz z odsetkami za opóźnienie.
  • Sąd uznał, że wszystkie klauzule dotyczące indeksacji do franka szwajcarskiego są abuzywne i stanowią rażące naruszenie interesów Klienta jako konsumenta. Sąd także przyjął, że GE Money Bank nie wywiązał się z obowiązku informacyjnego w stosunku do Klienta.

Głównym roszczeniem Klienta Kancelarii było ustalenie nieważności całej umowy kredytu. na podstawie art. 58 k.c. w zw. z art. 69 ustawy – Prawo bankowe oraz art. 353l k.c. oraz o zasądzenie od pozwanej na rzecz powoda kwoty 99.670,20 zł i 24.725,16 CHF wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie -z uwagi na uiszczanie nienależnych świadczeń na podstawie ww. umowy w postaci rat   kapitałowo     odsetkowych   spełnionych   na   rzecz poprzednika prawnego pozwanego.

Z ostrożności procesowej pozew zawierał także roszczenie ewentualne o zasądzenie od pozwanego na rzecz Klienta kwoty 60.969,67 zł wraz z odsetkami za opóźnienie. Podstawą roszczenia ewentualnego miało być stwierdzenie możliwości utrzymania umowy w mocy po usunięciu z niej wadliwego mechanizmu indeksacji. 

W ocenie Sądu wszystkie klauzule zawarte w umowie, a dotyczące indeksacji do franka szwajcarskiego oceniane na gruncie art. 3851 k.c. tzn. zarówno klauzule kursowe jak i klauzulę walutową – indeksacyjną należy traktować jako postanowienie abuzywne. W dalszej kolejności Sąd przyjął, że w razie eliminacji tych klauzul, umowa nie może dalej obowiązywać. W konsekwencji więc umowę na podstawie art. 58 § 3 k.c. należało uznać jako nieważną i w konsekwencji powództwo o ustalenie za uzasadnione. 

Postępowanie w I instancji trwało rok i 3 miesiące. Jest to dobry wynik, biorąc pod uwagę, iż postepowania w I instancji trwają zazwyczaj ok. 2 lata.  Podczas trwającego procesu odbyły się aż 4 rozprawy. Sąd pominął dowód z opinii biegłego i częściowo pominął dowód z przesłuchania świadków w szczególności tych, którzy nie uczestniczyli w zawarciu umowy. Po przesłuchaniu powoda Sąd udzielił głosu stronom i postanowił zamknąć rozprawę, odraczając ogłoszenie wyroku. 

Kredytobiorca z tytułu udzielonego uzyskał kwotę 176 tys. zł. Po 15 latach regularnego spłacania rat, pomimo spłaty łącznie ok. 201 tys. zł, saldo kredytu wciąż wynosiło (w przeliczeniu po kursie NBP) 228 tys. zł. Powyższe jaskrawo przedstawia wadliwość stosowanego mechanizmu indeksacji. Uwzględnienie powództwa oznacza, że kredytobiorca będzie musiał rozliczyć się z bankiem wyłącznie w zakresie udzielonego kapitału (na chwilę wytoczenia powództwa nadpłata kapitału wynosiła 25 tys. zł), zatem zysk z wyroku wyniósł 253 tys. zł dla kredytobiorcy.

Sprawę prowadził adw. Paweł Borowski