Kancelaria Frankowicze – adwokat Paweł Borowski

Wygraliśmy już z każdym bankiem w Polsce i uzyskaliśmy korzystny wyrok w sądach w każdym mieście w Polsce. Obecnie na naszym koncie mamy około 1800 korzystnych wyroków dla naszych Klientów w sporach z bankami. Jesteśmy pod tym względem liderem wśród kancelarii adwokackich w Polsce. 

mBank zdecydowanie przoduje w prawomocnych wygranych w naszej Kancelarii. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu w dniu 16 czerwca 2023 r. w składzie SSA Janusz Kaspryszyn (spr.) Sędziowie: SSA Ewa Barnaszewska SSA Krzysztof Rudnicki oddalił apelację banku i zasądził na korzyść Klientów całość kosztów postępowania apelacyjnego, tj. 8.100,00 zł. Sprawa apelacyjna toczyła się pod sygn. akt I ACa 1852/22. 

Pozwany bank apelował od wyroku Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 12 maja 2022 r. sygn. akt XII C 306/20., który ustalił nieważność umowy kredytu dla osób fizycznych „mPlan” waloryzowany kursem CHF zawarty w 2008 r. i zasądził od strony pozwanej solidarnie na rzecz powodów 14179,19 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

Zawarte w apelacji pozwanego zarzuty odnosiły się do podstawy faktycznej orzeczenia i zmierzały do zakwestionowania ustaleń faktycznych, które legły następnie u podstaw subsumpcji norm prawa materialnego.

Sąd Apelacyjny po zapoznaniu się z dowodami zgromadzonymi w aktach sprawy uznał, że ustalenia faktyczne poczynione przez Sąd Okręgowy były następstwem oceny dowodów zgodnej z zasadami logicznego rozumowania, jak i doświadczenia życiowego. Zarzuty apelacyjne odnośnie do błędnych ustaleń faktycznych Sądu Okręgowego stanowiły jedynie nieskuteczną polemikę ze stanowiskiem Sądu pierwszej instancji i jako takie nie mogły zostać uwzględnione.

W świetle powyższego brak było podstaw do uznania zasadności podnoszonych przez pozwanego zarzutów apelacyjnych, a przedstawiony powyżej wywód, w połączeniu z argumentacją Sądu Okręgowego (Sąd drugiej instancji na podstawie art. 387 § 21 pkt 2 k.p.c. przyjął za własne oceny Sądu pierwszej instancji odnośnie do konsekwencji przyjętych w ocenianej umowie kredytowej klauzul waloryzacyjnych), stanowi zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej i faktycznej rozstrzygnięcia, co zwalniało Sąd odwoławczy z dalszych wywodów, które stanowiłyby jedynie powielenie argumentacji przemawiającej za zasadnością stanowiska Sądu Okręgowego.

Łączny czas postępowania w obu instancjach to 3 lata i 4 miesiące. Postępowanie apelacyjne trwało nieco ponad rok i przeprowadzono w nim jedna rozprawę, podczas której strony podtrzymały stanowiska wyrażone w apelacji i odpowiedzi na apelację.

Klienci Kancelarii z tytułu udzielonego kredytu uzyskali kwotę 307 tys. zł. Po 12 latach regularnego spłacania rat, saldo kredytu wciąż wynosiło (przy przeliczeniu go po kursie średnim NBP) 402 tys. zł. Powyższe jaskrawo przedstawia wadliwość stosowanego mechanizmu indeksacji. Uwzględnienie powództwa sprawia, iż bank będzie musiał przelać na rzecz Klienta kwotę ponad 250 tys. zł.

Sprawę prowadził adw. Paweł Borowski.