Kancelaria Frankowicze – adwokat Paweł Borowski

Wygraliśmy już z każdym bankiem w Polsce i uzyskaliśmy korzystny wyrok w sądach w każdym mieście w Polsce. Obecnie na naszym koncie mamy około 1500 korzystnych wyroków dla naszych Klientów w sporach z bankami. Jesteśmy pod tym względem liderem wśród kancelarii adwokackich w Polsce. 

Prawomocny wyrok w sporze z bankiem ING osiągnięty w świetnym czasie 26 miesięcy. Do tej pory w Sądzie Apelacyjnym w Katowicach odnotowaliśmy same korzystne dla naszych klientów i oddalające apelację banku wyroki. Sąd Apelacyjny w Katowicach w składzie SSA Aleksandry Korusiewicz dnia 5 lutego 2024r. oddalił apelację pozwanego banku r. i zasądził od pozwanej na rzecz powoda kwotę 8.100 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania odwoławczego. Wyrok został wydany w sprawie o sygnaturze I ACa 301/23 i jest prawomocny, co oznacza, że kredytobiorcy nie muszą już płacić rat kredytu.

Sąd Apelacyjny rozpoznawał apelację od wyroku Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 20 grudnia 2022 roku, sygn. akt I C 1644/21. 

Zaskarżonym wyrokiem Sąd Okręgowy w Katowicach ustalił, że umowa o kredyt hipoteczny w złotych indeksowany kursem CHF zawarta 2008 r. pomiędzy powodami a ING Bankiem Śląskim Spółką w Katowicach – jest nieważna, zasądził od pozwanego łącznie na rzecz powodów kwotę 42.327,93 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie, w pozostałej części powództwo oddalił oraz koszty procesu między stronami wzajemnie zniósł.

Należy także nadmienić, że pozwany nie wykazał aby zrealizował ze szczególną starannością, jakiej wymagało wprowadzenie do długoterminowej umowy mechanizmu waloryzacji, obowiązek informacyjny w zakresie ryzyka kursowego. Tymczasem ryzyko wynikające ze zmiany kursu waluty obcej miało zasadnicze skutki. Zwiększenie raty kredytu i wysokości zadłużenia pozostałego do spłaty miały największe znaczenie dla konsumenta i ewentualnego naruszenia jego interesów, gdyż w oczywisty sposób wpływa na stan majątkowy kredytobiorcy. Jeżeli kurs waluty przekroczy określony 18 poziom, to kredyt stanie się nieopłacalny, zaś w przypadkach skrajnych doprowadzi kredytobiorcę do fatalnej sytuacji finansowej. Te okoliczności prowadzą do wniosku, że wypełnienie obowiązku informacyjnego wymagało pełnej informacji o ryzyku zarówno w odniesieniu do wysokości raty, jak i kapitału pozostałego do spłaty, możliwej do uzyskania w dacie zawarcia umowy.  

             

Sąd Apelacyjny w pełni zgadza się także ze stwierdzeniem Sądu Okręgowego, że po wyeliminowaniu klauzuli waloryzacyjnej umowa ta nie może dalej wiązać strony. Brak jest bowiem możliwości zastąpienia tych klauzul jakimkolwiek przepisem dyspozytywnym czy to kodeksu cywilnego czy też prawa bankowego lub innego polskiego aktu prawnego.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z dnia 3 października 2019 r. w sprawie C260/18 (pkt 45) orzekł, że art. 6 ust. 1 dyrektywy 93/13 nie stoi na przeszkodzie temu, aby sąd krajowy, po stwierdzeniu nieuczciwego charakteru niektórych warunków umowy kredytu indeksowanego do waluty obcej i oprocentowanego według stopy procentowej bezpośrednio powiązanej ze stopą międzybankową danej waluty, przyjął, zgodnie z prawem krajowym, że ta umowa nie może nadal obowiązywać bez takich warunków z tego powodu, iż ich usunięcie spowodowałoby zmianę charakteru głównego przedmiotu umowy.

Postępowanie w obu instancjach trwało 2 lata i 2 miesiące. W drugiej instancji odbyła się tylko jedna rozprawa, na której Sąd odebrał głosy stron.

Nasi klienci z tytułu udzielonego kredytu uzyskali kwotę 227 tys. zł. Po 13 latach regularnego spłacania rat, kredytobiorcom, pomimo spłaty łącznie ok. 269 tys. zł, saldo kredytu wciąż wynosiło (przy przeliczeniu go po kursie średnim NBP) 279 tys. zł. Powyższe jaskrawo przedstawia wadliwość stosowanego mechanizmu indeksacji. Uwzględnienie zarzutu potrącenia oznacza, że klienci są już rozliczeni z bankiem, a ten ma nadto oddać im nadpłatę nad udzielonym kapitałem w kwocie 42 tys. zł. Zysk dla byłych już Frankowiczów naszych Klientów to 321.000,00 zł

Sprawę prowadził adw. Paweł Borowski