Kancelaria Frankowicze – adwokat Paweł Borowski

Prowadzimy sprawy o odfrankowienie i unieważnienie umów kredytów frankowych na terenie całego kraju. Jesteśmy ściśle wyspecjalizowaną kancelarią dla frankowiczów

Rozwód i Podział Majątku

Jedną z podstawowych kategorii spraw, w których specjalizuje się Kancelaria Adwokacka są sprawy o rozwód, separację i podział majątku wspólnego małżonków.

Rozwód jest nieprzyjemnym przeżyciem dla każdego z małżonków, których pożycie uległo całkowitemu i trwałemu rozkładowi i którzy zdecydowali zakończyć się związek małżeński. Pomoc prawna profesjonalnego podmiotu jakim jest adwokat, jest niezwykle istotna w tej sytuacji, tak aby przejście przez proces i skutki rozwodu były dla reprezentowanego rzez adwokata małżonka możliwie najłagodniejsze.

Koniecznymi przesłankami rozwodu są:
– zupełny i trwały rozkład pożycia między małżonkami,
– niemożność naruszenia rozwodem dobra małoletnich dzieci małżonków (przesłanka negatywna orzeczenia rozwodu),
– niemożność naruszenia przez orzeczenia rozwodu zasad współżycia społecznego (przesłanka negatywna orzeczenia rozwodu).

Rozwód może być orzeczony bez orzekania o winie rozkładu pożycia (na zgodny wniosek małżonków). Jest to najszybszy i najmniej kosztowny sposób, a przy tym najczęściej przebiegający w łagodniejszym tonie – nie skutkujący nasilonymi negatywnymi emocjami, żywionymi wzajemnie przez małżonków. Najczęstszymi przyczynami rozwodów bez orzekania o winie jest choroba jednego z małżonków, choroba psychiczna i niedorozwój umysłowy, niedobór seksualny czy też niezgodność charakterów, różnice światopoglądów czy też wady oświadczenia woli.

Sąd orzekając o rozwiązaniu małżeństwa nie orzeka, które z małżonków jest winne rozpadu pożycia małżeńskiego.
Przy tym trybie sąd może zasądzić alimenty na rzecz małżonka, który w wyniku rozwodu znalazł się w niedostatku. Ich wysokość będzie uzależniona od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz możliwości zarobkowych i majątkowym zobowiązanego.

Odmiennym trybem jest rozwód z orzekaniem o winie rozkładu pożycia małżeńskiego.
W tej sytuacji Sąd orzeka czy i który z małżonków jest winny rozkładu pożycia. Niewykluczone jest orzeczenie rozwodu z winy obojga małżonków.  Z uwagi na konieczność wykazania winy, postępowanie to często jest trudniejsze dla stron procesu, oraz na ogół dłużej trwa.

Małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia i który znajduje się w niedostatku, może żądać od drugiego małżonka rozwiedzionego dostarczania środków utrzymania (alimentów). Analogicznie jak powyżej ich wysokość uzależniona jest od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz możliwości zarobkowych i majątkowym zobowiązanego.

Szczególnie w ramach tego trybu skorzystanie z usług adwokata jest zalecane. Proces ten jest trudniejszy i ma bardziej skomplikowany charakter. Orzeczenie winy rozpadu pożycia może skutkować obciążeniem małżonka wyłącznie winnego tego rozpadu alimentami.

Głównymi przyczynami orzeczenia rozwodu z winy danego małżonka są różne nałogi, agresja, nieetyczne postępowanie względem drugiego małżonka i jego rodziny, niewierność, niegospodarność, opuszczenie małżonka, zaniedbywanie rodziny, odmowa współżycia płciowego.

W wyroku rozwodowym sąd orzeka także o:
– władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi stron,
– o kontaktach z rodziców z dzieckiem,
– miejscu pobytu dziecka (z którym rodzicem będzie stale mieszkał),
– alimentach na dziecko stron,
– sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania.

PODZIAŁ MAJĄTKU BYŁYCH MAŁŻONKÓW

Wraz z uprawomocnieniem się wyroku orzekającego rozwód miedzy małżonkami zostaje zniesiony strój majątkowy wspólności ustawowej. Byli małżonkowie mają do podziału majątek wspólny jaki zgromadzili w trakcie trwania małżeństwa.
Majątek wspólny można podzielić zgodnie przed notariuszem (wówczas rola adwokata polega na pomocy w przygotowaniu planu podziału majątku wspólnego, udziału w negocjacjach między byłymi małżonkami, uczestnictwie podczas sporządzania dokumentacji podziału majątku w kancelarii notarialnej).

Drugim sposobem podziału majątku dorobkowego jest postępowanie nieprocesowe przed sądem. Im majątek byłych małżonków jest większy tym postępowanie jest trudniejsze. Dodatkowe komplikacje mogą się pojawiać, w przypadku braku porozumienia miedzy eksmałżonkami, a zwłaszcza w sytuacji gdy są oni skonfliktowani.
Także w tej sytuacji szczególnie zalecane jest skorzystanie z pomocy Kancelarii Adwokackiej.

Wyjątkowo podział majątku może być dokonany w wyroku rozwodowym. Jest to dopuszczalne na wniosek jednego z małżonków, w sytuacji gdy nie spowoduje to nadmiernej zwłoki w postępowaniu rozwodowym.