Kancelaria Frankowicze – adwokat Paweł Borowski

Wygraliśmy już z każdym bankiem w Polsce i uzyskaliśmy korzystny wyrok w sądach w każdym mieście w Polsce. Obecnie na naszym koncie mamy około 1800 korzystnych wyroków dla naszych Klientów w sporach z bankami. Jesteśmy pod tym względem liderem wśród kancelarii adwokackich w Polsce. 

Żeby odzyskać nadpłacone w ramach kredytu we frankach środki, niestety zwykle konieczne staje się wytoczenie przeciwko bankowi powództwa o zapłatę, gdyż banki ugodowym rozwiązaniem sprawy nie są zainteresowane.

Niewątpliwie opór ze strony banków kierunkowany jest również na „zmęczenie” kredytobiorcy, wiele osób finalnie nie decyduje się bowiem na złożenie powództwa, co podyktowane jest m.in. ryzykiem przegrania zainicjowanego postępowania, czy koniecznością poniesienia już na początku procesu opłat sądowych, jednakże zarówno w jednym, jak i w drugim przypadku, zminimalizować można negatywne dla kredytobiorcy konsekwencje.

W przypadku opłat sądowych można bowiem wnieść do sądu wniosek o zwolnienie z ich uiszczenia, natomiast ryzyko ewentualnej przegranej zmniejsza właściwe i precyzyjne przygotowanie się do postępowania. Bardzo istotne jest więc, żeby już w pozwie jasno określić swoje żądania i przytoczyć odpowiednie argumenty na ich potwierdzenie, konstruowanie pozwu zacząć więc należy od właściwego zbadania sprawy.

Powództwa przeciwko bankom z tytułu zawartych we frankach szwajcarskich umów kredytowych zwykle opierają się na tym, że zawarta umowa zawierała niedozwolone postanowienia przez co nie mogła być w całości bądź w części wykonana, a co za tym idzie, to określone postanowienie, lub nawet cała umowa, jest nieważne i w związku z tym kredytobiorcy należy się zwrot nadpłaconych w ramach spłaty kredytu środków.

Praktyka pokazuje, że praktycznie każda umowa o kredyt we frankach szwajcarskich takie niedozwolone postanowienia zawiera, w pozwie należy jednak jednoznacznie wskazać, które postanowienia w zawartej umowie uznajemy za niedozwolone, umowę kredytową należy więc pod tym względem ocenić.

Niedozwolonymi postanowieniami umownymi, zgodnie z Kodeksem cywilnym, są natomiast te postanowienia umowy zawieranej z konsumentem, które nie zostały z nim uzgodnione indywidualnie i wówczas nie są one wiążące, jeżeli kształtują jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy. Wskazaną definicję oczywiście trudno może być odnieść do zapisów konkretnej umowy kredytowej, dlatego zawsze warto sprawdzić czy dane postanowienie nie zostało już uznane za niedozwolone przez organ do tego powołany.

Niedozwolone postanowienia sprawdzić można w rejestrze klauzul niedozwolonych lub w bazie decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Do rejestru klauzul niedozwolonych wpisywane były postanowienia umowne uznane za niedozwolone prawomocnym wyrokiem Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (SOKiK) przed 17.04.2016 r., natomiast obecnie, ze względu na zmianę modelu kontroli abstrakcyjnej postanowień wzorców umowy z sądowej na administracyjno-sądową realizowaną przez Prezesa UOKiK, do rejestru trafiają klauzule tylko w tych sprawach, w których wniesiono pozwy do SOKiK przed 17.04.2016 r. W nowych sprawach rozstrzygnięcia dotyczące stosowania niedozwolonych postanowień wzorców umowy wynikają zaś z decyzji Prezesa UOKiK i publikowane są w bazie decyzji na stronie internetowej Urzędu.

Dla prawidłowego sformułowania żądań pozwu oraz poznania stanowiska sądów w tym zakresie, niezbędne jest również zapoznanie się z orzecznictwem sądowym w sprawach dotyczących kredytów we frankach. Orzeczenia publikowane są m.in. na portalu orzeczeń sądów powszechnych, z łatwością można więc odszukać wyroki wydane na temat interesujących nas kwestii.

Frankowicze odzyskują duże sumy – zobacz wpisy:

Umowa o kredyt CHF z Getin Bank z klauzulami niedozwolonymi. Bank musi oddać aż 240.000zł

Umowa o kredyt CHF zawierająca klauzule indeksacyjne jest ważna ale Getin Bank i tak zwraca 140.000zł

Decydując się na złożenie powództwa przeciwko bankowi rozważyć również należy skorzystanie z pomocy prawnika specjalizującego się w tego rodzaju sprawach.

Oczywiście pomoc profesjonalisty nie jest niezbędna i kredytobiorca może działać samodzielnie, jednak adwokat/radca prawny bez problemu i znacznie szybciej określi na jakich podstawach można oprzeć powództwo, znając orzecznictwo będzie wiedział jakie argumenty zwiększają szansę na uwzględnienie powództwa, jak również będzie podejmować polemikę z kontrargumentami banku.

Postępowania przeciwko bankom skomplikowane są głównie ze względu na tematykę do której się odnoszą, w końcu dotyczą one usług finansowych, a co za tym idzie, konieczna jest znajomość funkcjonowania tego rynku, oraz ze względu na obszerność dokumentacji, która w tego rodzaju sprawach jest gromadzona. Przygotowując się do takiego procesu należy mieć powyższe na względzie, a w razie wątpliwości zawsze należy udać się po pomoc do profesjonalisty, gdyż popełnione w postępowaniu błędy mogą skutkować wydaniem niekorzystnego dla kredytobiorcy wyroku.

Posiadasz kredyt we frankach – skontaktuj się z nami!

Kancelaria oferuje bezpłatną analizę umowy kredyt

prosimy o przesłanie umowy kredytu wraz z aneksami na adres

biuro@kancelariakredytywefrankach.pl

Przedstawimy ofertę procesu z bankiem, dokonamy stosownych obliczeń, wskażemy postanowienia niedozwolone w umowach.