Kancelaria Frankowicze – adwokat Paweł Borowski

Prowadzimy sprawy o unieważnienie umów kredytów frankowych na terenie całego kraju. Jesteśmy ściśle wyspecjalizowaną kancelarią dla frankowiczów. Wygraliśmy już ponad 900 spraw frankowych z bankami. 

Przedmiotowa sprawa dotyczyła umowy kredytowej zawartej jeszcze z bankiem BPH, jednakże postępowanie sądowe toczyło się przeciwko jego następcy prawnemu, PEKAO S.A. Możemy mówić o wielkim sukcesie gdyż postępowania w obu instancjach trwało zaledwie 11 miesięcy! Sąd Apelacyjny w Krakowie dnia 12 czerwca 2023 r. w składzie SSA Zygmunt Drożdżejko oddalił apelację banku od wyroku sądu I instancji i zasądził na rzecz Klientów kwotę 8.100,00 zł tytułem zwrotu kosztów procesu. Sprawa w II instancji toczyła się pod sygn. akt t I ACa 540/23. Wyrok jest prawomocny. 

Pozwany bank apelował od wyroku od wyroku Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 9 listopada 2022 r. sygn. akt I C 2169/22, który ustalił nieważność dwóch umów z 2004r. i 2006r. oraz zasądził od pozwanego na rzecz Klientów kwotę 76 816,07 zł oraz 301 258,02 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie. Dodatkowo Sąd zasądził od pozwanego na rzecz Klientów kwotę 11.834 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

Apelacja strony pozwanej okazała się bezzasadna i podlegała oddaleniu w zakresie, w jakim pozwana domagała się zmiany rozstrzygnięcia i oddalenia powództwa. Sąd Apelacyjny w Krakowie podziela poglądy Sądu Okręgowego. Nie ma żadnego znaczenia to czy stosowane tabele miały charakter rynkowy. O abuzywności decyduje treść klauzuli i możliwość jak może być stosowana, a nie to jak faktycznie w praktyce jest stosowana. Nie w tym jest problem czy te tabele mają charakter rynkowy czy nie, tylko w tym, że w umowie nie określono precyzyjnie od czego zależy kurs waluty i w ten sposób jedna strona czyli bank uzyskał możliwość jednostronnego kształtowania zobowiązania powodów. Nawet nie określono granic do jakich bank może samodzielnie kształtować kurs. Dlatego te klauzule są abuzywne.

Należy tutaj podkreślić, że w przedmiotowej sprawie sąd abuzywność tabel odnosi tylko do tabel ustalanych przy spłacie kredytu, z uwagi na fakt, że nie mają one jednorazowego charakteru tylko miały być ustalane co miesiąc, a wiec obejmowały okres ok. 30 – 31 lat. (§2 umowy). Sąd tej abuzywności nie ustalił w odniesieniu do tabeli przy wypłacie kredytu, albowiem to zdarzenie miało jednorazowy charakter i nie miało większego znaczenia dla powodów.

Postępowanie w II instancji trwało niecałe 8 miesięcy. Z kolei postępowanie w obu instancjach trwało 11 miesięcy, co jest fantastycznym wynikiem i prawdziwym rekordem!

Powodowie z tytułu udzielonych kredytów uzyskali kwotę 66 tys. zł i 338 tys. zł. W związku z dotychczasową spłatą kredytu Klienci nadpłacili kapitał pierwszego kredytu o 10 tys. zł zaś do spłaty drugiego brakowało im 37 tys. zł kredyt w wysokości ok. 150 tys. zł. Uwzględnienie powództwa oznacza, że bank będzie musiał zwrócić Klientce wpłacone kwoty.

Sprawę prowadził adw. Paweł Borowski.