Kancelaria Frankowicze – adwokat Paweł Borowski

Wygraliśmy już z każdym bankiem w Polsce i uzyskaliśmy korzystny wyrok w sądach w każdym mieście w Polsce. Obecnie na naszym koncie mamy około 1800 korzystnych wyroków dla naszych Klientów w sporach z bankami. Jesteśmy pod tym względem liderem wśród kancelarii adwokackich w Polsce. 

Kolejny szczęśliwy dzień dla Klientów Kancelarii. Znów umowa w dawnym Kredyt Bankiem (obecnie Santander Bank Polska S.A) prawomocnie nieważna. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu w dniu 8 sierpnia 2023 r. w składzie SSA Wojciech Damaszko(spr.) Sędziowie: SSA Zbigniew Woźniak SSA Jacek Saramaga zmienił zaskarżony wyrok w ten sposób, że oddalił powództwo o zapłatę oraz zniósł koszty procesu pomiędzy stronami. W pozostałym zakresie apelację banku oddalił. Sprawa w II instancji toczyła się pod sygn. akt I ACa 302/23, a wyrok jest prawomocny.

Sąd rozpoznawał apelację strony pozwanej od wyroku Sądu Okręgowego w Opolu z dnia 2 listopada 2022 r. sygn. akt I C 2768/21. Tamtejszy Sąd Okręgowy w składzie SSO Marty Pisarskiej ustalił nieważność umowy kredytu na cele mieszkaniowe EKSTRALOKUM z 2008r. i zasądził od pozwanej na rzecz powodów kwotę 178 050,94 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie. Jednocześnie Sąd zasądził 6.434 zł tytułem zwrotu kosztów procesu. Wyrok został wydany w sprawie o sygnaturze I C 2768/21 i jest nieprawomocny. 

Wyrok został zmieniony na skutek uwzględnienie przez Sąd II instancji zarzutu potrącenia. Pełnomocnik strony pozwanej, zgłosił ewentualny zarzut potrącenia i zatrzymania kwoty 200 000 zł, stanowiącej roszczenie pozwanego Banku w stosunku do powodów o zwrot udzielonego kapitału kredytu oraz kwoty 71 192,52 zł, stanowiącej roszczenie o zwrot wynagrodzenia z tytułu korzystania z kapitału, tj. łącznie 271 192,52 zł.

Sąd Apelacyjny skoncentrował się tylko na podniesionym zarzucie potrącenia, jako że pozostaje on dalej idącym aniżeli zarzut zatrzymania, a nadto w okolicznościach sprawy uznać należało tenże zarzut za skuteczny. Wobec skuteczności zarzutu potrącenia zbędnym pozostaje odniesienie się do poniesionego zarzutu zatrzymania. W ocenie Sądu Odwoławczego zarzut potrącenia uznać należało za skuteczny. Strona pozwana uczyniła to już w odpowiedzi na pozew w toku postępowania przed Sądem I instancji. Zaznaczyć przy tym należy, że roszczenie Banku nie uległo przedawnieniu.

Postępowanie w II instancji trwało 7 miesięcy. Postępowanie w I instancji trwało równy rok. W międzyczasie odbyła się tylko jedna rozprawa, podobnie jak w II instancji.

Powód z tytułu udzielonego uzyskał kwotę 200 tys. zł. Po 13 latach regularnego spłacania rat, pomimo spłaty łącznie ok. 179 tys. zł, saldo kredytu wciąż wynosiło (przy przeliczeniu go po kursie średnim NBP) 283 tys. zł. Powyższe jaskrawo przedstawia wadliwość stosowanego mechanizmu indeksacji. Uwzględnienie powództwa oznacza, że powodowie nie będą musieli rozliczyć się z bankiem jedynie w zakresie niedopłaty do kwoty kapitału, która na dzień wniesienia powództwa wynosiła ok. 21 tys. zł i znacznie się zmniejszyła przez okres trwania procesu.

Sprawę prowadził adw. Paweł Borowski