Zakaz prowadzenia pojazdów to jeden ze środków karnych, orzekanych przez sąd w przypadku, gdy dochodzi do skazania osoby uczestniczącej w ruchu za przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, w szczególności jeżeli z okoliczności popełnionego przestępstwa wynika, że prowadzenie pojazdu przez tę osobę zagraża bezpieczeństwu w komunikacji.

Przypomnijmy, iż zgodnie z orzecznictwem sądów, to sąd karny – a nie organ administracji – orzeka o zakazie prowadzenia pojazdów, określając jednocześnie jakiego rodzaju pojazdów zakaz dotyczy i dopiero to orzeczenie sądu karnego stanowi podstawę do cofnięcia uprawnień kierowcy w orzeczonym zakresie przez właściwy organ administracji. Konkludując, organ administracji nie może rozszerzyć, ani zawęzić orzeczonego przez sąd karny zakazu.

Stąd też orzeczenie zakazu prowadzenia pojazdów, do kierowania którymi konieczne jest posiadanie prawa jazdy kategorii B i cofnięcie uprawnień kierowcy w tym zakresie, nie może być przesłanką odmowy wydania prawa jazdy uprawniającego do kierowania pojazdami C i CE jeżeli kierowca wcześniej posiadał już takie uprawnienia i nie utracił ich na skutek wyroku karnego.

Nie zmienia to faktu, iż sam zakaz bardzo często bywa szczególnie dotkliwy dla kierowców zawodowych lub osób zmuszonych do codziennych dojazdów na przykład do pracy. Przepisy przewidują jednak, iż kierowca, wobec którego orzeczony został zakaz prowadzenia pojazdów, może ubiegać się o zmianę środka karnego oraz skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów, a w konsekwencji o odzyskanie dokumentu potwierdzającego uprawnienia do kierowania.

Jeżeli zakaz prowadzenia pojazdów był wykonywany przez okres co najmniej połowy orzeczonego wymiaru lub co najmniej przez 10 lat w przypadku dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów, sąd może orzec o dalszym wykonywaniu tego środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową, jeżeli postawa, właściwości i warunki osobiste sprawcy oraz zachowanie w okresie wykonywania środka karnego uzasadniają przekonanie, że prowadzenie pojazdu przez tę osobę nie zagraża bezpieczeństwu w komunikacji. Innymi słowy, zakaz zostaje utrzymany, jednak wyłącznie w stosunku do pojazdów, które nie posiadają blokady alkoholowej.

Przypomnijmy, iż blokada alkoholowa to urządzenie techniczne uniemożliwiające uruchomienie silnika pojazdu silnikowego i pojazdu szynowego, w przypadku gdy zawartość alkoholu w wydychanym przez kierującego powietrzu wynosi co najmniej 0,1 mg alkoholu w 1 dm3.

Aby złożyć wniosek o zmianę zakazu prowadzenia pojazdów na zakaz prowadzenia pojazdów pozbawionych blokady alkoholowej musimy zaczekać do upływu połowy okresu na jaki orzeczony był zakaz. Jeśli zatem zgodnie z rozstrzygnięciem sądu zakaz został nałożony na okres trzech lat, po upływie półtora roku możemy złożyć wniosek o jego zmianę.

Wniosek składa się do sądu I instancji, który orzekł zakaz. Jeśli wyrok karny wydany został przez sąd rejonowy, wniosek kierujemy do właściwego sądu rejonowego, jeżeli w sprawie wyrok w I instancji został wydany przez okręgowego wówczas wniosek kierujemy do sądu okręgowego. Można to zrobić osobiście, na dzienniku podawczym tego sądu lub wysłać pocztą. Obydwa rozwiązania są dopuszczalne i wybór jednego z nich zależy wyłącznie od preferencji wnioskodawcy.

Treść wniosku jest natomiast kluczowa dla ewentualnej zmiany zakazu prowadzenia pojazdów. Musimy bowiem przekonać sąd, iż powinien przychylić się do naszej prośby. Pamiętać trzeba, iż rozstrzygnięcie takie jest fakultatywne, czyli sąd nie ma obowiązku przystać na nasz wniosek.

Poza określeniem właściwego sądu, we wniosku wskazujemy jego przedmiot (tak zwaną osnowę lub temat), wyrok, na podstawie którego objęci zostaliśmy zakazem prowadzenia pojazdów oraz na jaki okres zakaz został orzeczony i od kiedy jest wykonywany.

Ma to kluczowe znaczenie z punktu widzenia konieczności określenia terminu, w którym upływa połowa okresu na jaki orzeczony został zakaz. I wreszcie uzasadnienie, w którym musimy przekonać sąd, iż zachodzą wszelkie przewidziane przepisami przesłanki do zmiany formy zakazu.

Przede wszystkim zatem nacisk należy położyć na wszelkie okoliczności dowodzące, iż nie stwarzamy żadnego zagrożenia dla porządku w komunikacji. Warto również podkreślić, iż negatywnie odnosimy się do swoich uprzednich działań lub zaniechań, będących podstawą orzeczenia środka karnego.

Trzeba bowiem pamiętać, iż zgodnie z przepisami postawa, właściwości i warunki osobiste sprawcy oraz zachowanie w okresie wykonywania środka karnego stanowią przesłankę zmiany zakazu i nie można w uzasadnieniu wniosku tego elementu pominąć. Dopiero bowiem całokształt okoliczności faktycznych może przekonać sąd do przychylenia się do złożonego wniosku.

Chcesz ubiegać się o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów, blokadę alkoholową?

Zobacz przykład naszych działań w takich sprawach. Kancelaria specjalizuje się w postępowaniach o blokadę alkoholową

Opis działań kancelarii w jeden ze spraw:

„Klient zgłosił się do kancelarii w celu zlecenia sprawy o zmianę wykonywania środka karnego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych – art. 182a kkw (blokada alkoholowa)
Skazanego uznano winnym popełnienia przestępstwa z art. 178a par. 1 kk.

Skazany poruszał się po drodze ekspresowej S-8 w godzinach popołudniowych mając 1,75 promila alkoholu w wydychanym powietrzu.

Wobec powyższego skazany został na karę grzywny 20.000 zł, zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na 3 lata, świadczenie pieniężne w kwocie 8.000 zł a także zasądzono koszty sądowe. ( obronę w tej sprawie prowadziła inna kancelaria )
Mimo nieprzychylnego stanu faktycznego sprawy, przede wszystkim wysokiego stężenia alkoholu, Sąd uwzględnił skuteczny wniosek o zamianę zakazu na blokadę alkoholow
ą, dzięki czemu klient mógł lepiej pełnić swoje obowiązki zawodowe.
Należy zwrócić uwagę, by wniosek zacząć przygotowywać około pół roku przed upływem połowy czasu trwania środka karnego, by zawrzeć w nim wszystkie istotne dowody, a przede wszystkim wniosek o wyznaczenie terminu posiedzenia tuż po upływie połowy okresu.
W ten sposób zminimalizujemy skazanemu dolegliwość jaką jest każdy kolejny dzień bez możliwości prowadzenia pojazdu
Jesteś zainteresowany skróceniem zakazu prowadzenia pojazdów – Zadzwoń tel. 792-635-184 lub 71 7071235 lub napisz za pomocą zakładki kontakt http://www.adwokat-wroclaw.info.pl/kontakt/

Wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów poprzez zamontowanie blokady alkoholowej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.