W dniu 9 listopada br. Sąd Okręgowy w Warszawie zadecydował o odfrankowieniu umowy kredytu hipotecznego naszych Klientów w Raiffeisen Bank International AG. Sąd w składzie SSO Tomasza Gala uwzględnił roszczenie ewentualne i zasądził od pozwanej na rzecz powodów kwotę 83.872,88 zł wraz z odsetkami liczonymi od dnia doręczenia pozwu do dnia zapłaty.

Kancelaria w imieniu powodów wnosiła o ustalenie nieważności umowy o kredyt hipoteczny oraz o zapłatę nadpłat rat wskutek uznania niektórych postanowień umowy kredytu za abuzywne. Sąd przychylił się do roszczenia ewentualnego a w pozostałym zakresie oddalił powództwo. SSO Tomasz Gal podtrzymał swoją dotychczasową linię orzeczniczą, zgodnie z którą usunięcie wadliwego mechanizmu indeksacji nie skutkuje nieważnością umowy, a wyłącznie bezskutecznością rzeczonych klauzul abuzywnych przy pozostawieniu pozostałej części umowy w mocy.

Bank udzielił kredytu hipotecznego powodom w 2008 r. w kwocie 340 tyś. zł na okres 30 lat. Po 11 latach regularnego spłacania rat kapitałowo-odsetkowych saldo kredytu było większe niż kwota udzielonego kredytu.  W momencie zlecenia sprawy Kancelarii wartość zadłużenia wynosiła prawie 420 tyś zł. Odfrankowienie kredytu hipotecznego przez Sąd sprawiło, że wykreślono z jego treści przepisy odnosząc się do przeliczenia wypłaty i spłaty kredytu po dowolnie ustalanych kursach banku. W związku z tym powstała nadpłata na saldzie skutkująca koniecznością zwrotu dotychczas uiszczonych nadpłat oraz dalszą spłatą rat według nowego harmonogramu,  zgodnie z którym pozostałe saldo zadłużenia winno wynosić obecnie ok. 185 tyś. zł. 

Powodowie w swoim pozwie wskazywali na dopuszczenie się przez bank nieuczciwej praktyki rynkowej oraz na przesłanki przemawiające za nieważnością umowy kredytu w całości. Uznaje się taką praktykę za zaniechanie wprowadzające w błąd, jeżeli pomija istotne informacje potrzebne przeciętnemu konsumentowi do podjęcia decyzji dotyczącej umowy i tym samym powoduje lub może powodować podjęcie przez przeciętnego konsumenta decyzji dotyczącej umowy, której inaczej by nie podjął. Sąd stwierdził, że w niniejszej sprawie nie zostały spełnione przesłanki o nieuczciwej praktyce rynkowej. 

Podczas postępowania powołany był również biegły, który wyliczył wartość nadpłat. Ostatecznie Sąd uwzględnił w niewielkiej części zarzut przedawnienia. Ostateczna wysokość nadpłat ustalona przez biegłego korespondowała z kwotą obliczoną przez powodów, dochodzoną w pozwie. 

Od momentu wytoczenia powództwa, które miało miejsce na początku sierpnia 2019 roku do zakończenia postępowania w I instancji minęło 15 miesięcy, co należy uznać za dobry wynik, mając na uwadze ilość spraw obecnie rozpatrywanych przed Sądem Okręgowym w Warszawie.

W międzyczasie odbyła się pierwsza rozprawa, niecały rok po rozpoczęciu postępowania. Sąd postanowił wtedy dopuścić dowód z przesłuchania stron, ograniczając go do przesłuchania powodów na okoliczność ustalenia celu zawarcia umowy o kredyt, informacji przekazanych kredytobiorcom przed zawarciem przedmiotowej umowy przez reprezentantów kredytodawcy, czy istniała możliwość negocjowania umowy w zakresie mechanizmu indeksacji i czy takie negocjacje miały miejsce w rzeczywistości. Sąd również przesłuchał powodów m.in. na okoliczności przebiegu procedury związanej z udzielaniem kredytobiorcom kredytów, dodatkowo dopuścił dowód z opinii biegłego. Co ważne, Sąd drastycznie wpłynął na czas postępowania poprzez uwzględnienie stanowisko strony powodowej co do pominięcia dowodu z zeznań świadków powołanych przez bank, gdyż ci nie mieli nic wspólnego z zawieraniem konkretnej umowy kredytu. Byli to świadkowie z centrali spółki, którzy biorą udział w każdej sprawie dotyczącej kredytów „CHF” z udziałem pozwanego banku.

Podczas drugiej rozprawy, która odbyła się 9 listopada br. strony podtrzymały swoje stanowiska oraz wygłosiły mowy końcowe. Następnie przewodniczący zamknął rozprawę i po naradzie ogłosił wyrok przez odczytanie sentencji oraz podał ustnie zasadnicze motywy rozstrzygnięcia.

Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadził adw. Paweł Borowski.

Szybkie odfrankowienie umowy Raiffeisen Bank, SO WARSZAWA

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.