specjalizacjeKancelaria adwokacka adwokat Paweł Borowski świadczy szeroki wachlarz usług prawnych. Nasza kancelaria jest w stanie zapewnić Klientowi obsługę prawną z wielu dziedzin prawa. Wieloletnie doświadczenie pozwoliła nam wdrożyć procedury pracy z Klientem gwarantujące przejrzyste i jasne zasady.

 

W naszym zespole posiadamy specjalistów posiadających tytuły naukowe zdobyte na uczelniach polskich oraz zagranicznych.

Posiadamy odrębne działy prowadzące sprawy o kredyty we frankach, UNWW, polisolokaty a także sprawy rozwodowe o podział majątku oraz alimenty i kilku osobowy dział karny. Wszystkie usługi świadczone w pełni profesjonalnie, zgodnie z zasadami etyki adwokackiej oraz tajemnicą zawodową. Obsługa prawna jest prowadzona w języku polskim, niemieckim oraz angielskim.

Kredyty CHF

Jako jedna z niewielu kancelarii na rynku jesteśmy wysoko wyspecjalizowaną kancelarią adwokacką zajmującą się prowadzeniem spraw o „kredyty we frankach” – reprezentujemy klientów z terenu całego kraju – więcej informacji o naszej działalności w tym zakresie znajdą Państwo na stronie www.kancelariakredytywefrankach.pl

Obligacje GetBack / Pomoc prawna obligatariusze GetBack

Prowadzimy postępowania o odszkodowanie przeciwko instytucjom finansowym oferującym obligacje Getback S.A., w oparciu o naruszenia norm chroniących konsumentów oraz norm innych ustaw, wynikłych z uchybień w procesie oferowania i sprzedaży tych obligacji, jak również postępowania o odszkodowanie i unieważnienie umów nabycia obligacji przeciwko biurom maklerskim pośredniczącym w sprzedaży tych obligacji. Postępowania przeciwko m.in.: Idea Bank, Lion’s Bank (marka Idea Banku), Citi Handlowy, Alior, DM PKO BP, Polski Dom Maklerski i Michael / Ström. Reprezentujemy Klientów z całego kraju.

Prawo rodzinne

Reprezentowanie osób fizycznych w procesach rozwodowych, alimentacyjnych, podziału majątku. Pomoc w prowadzeniu negocjacji w zakresie opieki na dziećmi. Doradztwo prawne w zakresie ustrojów majątkowych.

więcej informacji na stronie http://www.adwokacirozwodowi.pl

Prawo karne

Kompleksowa obrona osób fizycznych w procesach karnych, zarówno w postępowaniu przygotowawczym, jak i postępowaniu przed sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym. Reprezentowanie pokrzywdzonych w charakterze oskarżyciela posiłkowego.

więcej informacji na stronie http://adwokat-sprawy-karne.info

Prawo karne sprawy za jazdę po alkoholu, narkotykach, wypadki samochodowe

więcej informacji na stronie http://www.adwokat-prawo-karne.info

Prawo karne skarbowe

Obrona osób fizycznych w postępowaniu karno-skarbowym wszczynanym przez prokuraturę, urząd skarbowy, inspektorat kontroli skarbowej, urząd celny, Straż Graniczną, Policję, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centrum Biura Antykorupcyjnego.

Prawo cywilne i procedura cywilna

Pomoc prawna w dochodzeniu roszczeń majątkowych. Wydawanie opinii prawnych, przygotowywanie projektów umów. Obsługa prawna podmiotów gospodarczych, w tym opiniowanie umów, bieżące doradztwo prawne oraz obsługa transakcji handlowych. Reprezentowanie podmiotów gospodarczych i osób fizycznych przed sądami powszechnymi w sprawach z zakresu prawa cywilnego, w tym prawa spadkowego, rzeczowego oraz ochrony dóbr osobistych. Pomoc prawna przy negocjacjach.

Prawo gospodarcze

Tworzenie podmiotów gospodarczych (spółek osobowych, spółek kapitałowych, spółdzielni, stowarzyszeń, fundacji, oddziałów oraz przedstawicielstw podmiotów zagranicznych) oraz dalsza reprezentacja ich przed sądem rejestrowym. Obsługa prawna przy procesach łączenia, dzielenia oraz przekształceń podmiotów gospodarczych. Obsługa prawna w procesie korporacyjnym, w tym przygotowanie projektów uchwał zgromadzenia wspólników i innych organów spółek kapitałowych, regulaminów działania organów korporacyjnych oraz statutów podmiotów gospodarczych. Pomoc prawna w zakresie spraw z nieuczciwej konkurencji.

Prawo medyczne

Reprezentowanie osób fizycznych w procesach o błąd medyczny wraz z dochodzenie roszczeń związanych z powyższymi błędami oraz występowanie w procesach karnych zarówno w charakterze obrońcy osób wykonujących zawody lekarskie, jak i oskarżyciel posiłkowy pokrzywdzonych. Obsługa podmiotów świadczących usługi medyczne, w tym pomoc w przy przygotowaniu dokumentacji medycznej, statutów, regulaminów porządkowych, reprezentowanie w sporach z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Zamówienia publiczne

Przygotowanie procesu wyłonienia wykonawcy w trybie Prawa Zamówień Publicznych. Przygotowanie projektów ogłoszeń, SIWZ, umów. Opiniowanie udzielanych odpowiedzi oraz wezwań przez Zamawiającego. Reprezentowanie podmiotów gospodarczych przed Krajową Izbą Gospodarczą oraz sądami powszechnymi w zakresie przysługujących wykonawcy prawnych środków odwoławczych. Przygotowanie opinii prawnych dotyczących zagadnień powstałych w procesie o udzielenie zamówienia publicznego.

Prawo pracy

Obsługa podmiotów gospodarczych w zakresie prowadzenia dokumentacji pracowniczej (np. przygotowanie akt osobowych, sporządzanie świadectw pracy, regulaminów pracy i wynagradzania), pomoc prawna przy sporządzaniu i rozwiązywaniu umów o pracę oraz innych umów zawieranych na podstawie prawa cywilnego. Doradztwo prawne podmiotów gospodarczych w zakresie form zatrudnienia, przeprowadzania tzw. zwolnień grupowych, prawnej regulacji ze związkami zawodowymi oraz reprezentowanie pracodawcy w postępowaniach sądowych, w szczególności wynikających z wniesienia powództwa przez pracowników. Reprezentowanie pracowników w sporach przeciwko pracodawcy przed sądami powszechnymi (np. z tytułu roszczeń o przywrócenie do pracy, odszkodowanie za bezzasadne rozwiązanie stosunku pracy, ustalenie istnienia stosunku pracy, zapłatę za przepracowane nadgodziny).

Prawo budowlane

Reprezentowanie osób fizycznych oraz podmiotów gospodarczych przed organami administracji państwowej w celu uzyskania wszelkich decyzji koniecznych do przeprowadzenia inwestycji budowlanej, w szczególności pozwolenia na budowę i decyzji o warunkach zabudowy. Negocjowanie umów na podstawie wzorów umów przygotowanych przez International Federation of Consulting Engineers (FIDIC). Doradztwo prawne w organizacji procesu inwestycyjnego.

Prawo administracyjne

Reprezentowanie klientów przed organami administracji publicznej oraz sądami administracyjnymi, w szczególności w zakresie zagadnień prawnych wynikających z prawa budowlanego, procesu inwestycyjnego, zagospodarowania przestrzennego. Przygotowanie odwołań do decyzji administracyjnych, sporządzanie skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oraz skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.