Decyzja o rozwodzie nigdy nie jest łatwa, jednakże jest to dopiero początek, aby w sposób formalny zakończyć małżeństwo. Kolejnym krokiem jest wniesienie pozwu rozwodowego do sądu, małżonek inicjujący postępowanie będzie powodem, z kolei drugi małżonek będzie pozwanym, w pozwie zaś należy m.in. wskazać jakiego rozwodu małżonek żąda- z orzekaniem o winie czy też bez orzekania o winie.

W trakcie postępowania małżonek może oczywiście zmienić zdanie i wycofać się z pierwotnych żądań, a więc jeśli np. wnosił o orzeczenie rozwodu z wyłącznej winy współmałżonka, to w toku procesu może żądać rozwodu bez orzekania o winie, warto zatem wiedzieć jak postępowanie w jednym i w drugim przypadku będzie przebiegać.

Jak zostało powyżej zasygnalizowane, zarówno w przypadku rozwodu bez orzekania o winie, jak i z orzekaniem o winie, konieczne jest przeprowadzenie postępowania sądowego, ustalenie winy w rozkładzie pożycia nie ma więc wpływu na to czy sprawa będzie rozpatrywana przez sąd czy też przez inny organ, np. przez kierownika urzędu stanu cywilnego. Orzeczenie rozwodowe może wydać tylko sąd.

Zgodnie zaś z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, sąd rozwiąże małżeństwo poprzez rozwód jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, zatem niezależnie od tego czy podczas procesu będzie ustalana wina w rozkładzie pożycia, sąd przede wszystkim musi ustalić czy między małżonkami doszło do zupełnego i trwałego zerwania więzi małżeńskich, gdyż tylko wówczas orzeczenie rozwodu jest możliwe. W każdym więc procesie o rozwód sąd będzie badać czy między małżonkami ustała więź gospodarcza, duchowa i fizyczna i jeśli uzna, iż nie ma szans na utrzymanie małżeństwa, wówczas zostanie wydany wyrok rozwodowy.

Orzeczenie o winie pozostaje również bez wpływu na inne obligatoryjne elementy wyroku rozwodowego, a więc w każdym postępowaniu rozwodowym sąd zobowiązany jest rozstrzygnąć o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków i kontaktach rodziców z dzieckiem oraz o tym w jakiej wysokości każdy z małżonków jest obowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka. Niezależnie więc od tego czy małżonkowie domagają się ustalenia winy w procesie rozwodowym, sąd będzie musiał przeprowadzić postępowanie mające na celu ustalenie okoliczności dotyczących przede wszystkim małoletnich dzieci małżonków i będzie wyrokować w zakresie pozostałych spraw dotyczących rodziny.

Rozwód z orzekaniem o winie różni się od rozwodu bez orzekania o winie przede wszystkim zakresem postępowania dowodowego prowadzonego podczas procesu, co oczywiście wpływa również na czas trwania samego procesu rozwodowego. W sytuacji gdy małżonkowie domagają się rozwodu z orzeczeniem o winie, poza wykazaniem, że zachodzą główne przesłanki warunkujące orzeczenie rozwodu, a więc trwałość i zupełność rozkładu pożycia, należy udowodnić winę współmałżonka w rozkładzie pożycia, a więc trzeba przedstawić takie dowody na podstawie których sąd uzna, iż współmałżonek dopuścił się zawinionego zachowania czym doprowadził do ustania więzi małżeńskich i finalnie do rozpadu małżeństwa.

Jeśli więc żona domaga się rozwodu z wyłącznej winy męża, gdyż mąż dopuszczał się względem rodziny przemocy fizycznej i psychicznej, to podczas postępowania będzie musiała ona wykazać nie tylko trwały rozkład więzi małżeńskich, lecz również stosowanie owej przemocy oraz związek przyczynowy między rozpadem małżeństwa, a zawinionym zachowaniem męża. W przypadku rozwodów z orzekaniem o winie znacznie bardziej rozbudowane jest więc postępowanie dowodowe, małżonkowie zwykle bowiem powołują po kilku lub nawet kilkunastu świadków, oraz przedkładają liczne inne dowody, np. zdjęcia, nagrania, dokumenty medyczne, co oczywiście znacznie wydłuża czas trwania procesu.

W niektórych przypadkach rozwody w których ustalana jest wina trwają nawet kilka lat, podczas gdy rozwód bez orzekania o winie może zakończyć się nawet już na pierwszej rozprawie, okoliczność ta bardzo często brana jest więc pod uwagę, gdy zapada decyzja o rozwodzie i o tym czy domagać się ustalenia winy.

Rozwód bez orzekania o winie wpływ ma również na wysokość opłaty sądowej od pozwu. Otóż, od pozwu o rozwód powód ma obowiązek uiścić opłatę w wysokości 600 zł, jeśli jednakże orzeczenie rozwodu nastąpi zgodny wniosek stron i bez orzekania o winie, wówczas sąd z urzędu zwraca połowę uiszczonej kwoty, czyli 300 zł, zatem rozwód bez orzekania o winie nie tylko trwa krócej, ale jest też nieco tańszy.

Rozwód bez orzekania o winie i z orzekaniem – podobieństwa i różnice.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.