Po ślubie, jeżeli małżonkowie nie zdecydowali się zawrzeć intercyzy, powstaje między nimi wspólność majątkowa małżeńska, a więc od tej pory małżonkowie posiadają wspólny majątek, który będą pomnażać. Pamiętać jednakże należy, że obok majątku wspólnego, małżonkowie nadal posiadają majątki osobiste, którymi mogą samodzielnie dysponować i które nie podlegają podziałowi w razie ustania małżeńskiej wspólności ustawowej, może się jednak zdarzyć, że w trakcie trwania małżeństwa małżonkowie dokonają różnych przesunięć pomiędzy tymi wszystkimi majątkami, po rozwodzie problematyczne może więc stać się rozliczenie tych przesunięć.

W przypadku, gdy jeden z małżonków poczynił nakłady z majątku osobistego na majątek wspólny małżonków, bądź odwrotnie, z majątku wspólnego zostały dokonane nakłady na majątek osobisty któregoś z małżonków, sprawa jest prosta, gdyż wówczas te nakłady powinny zostać rozliczone w postępowaniu o podział majątku.

Przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego wprost bowiem stanowią, że każdy z małżonków powinien zwrócić wydatki i nakłady poczynione z majątku wspólnego na jego majątek osobisty, z wyjątkiem wydatków i nakładów koniecznych na przedmioty majątkowe przynoszące dochód. Ponadto, każdy z małżonków może żądać zwrotu wydatków i nakładów, które poczynił ze swojego majątku osobistego na majątek wspólny.

Nie można jednak żądać zwrotu wydatków i nakładów zużytych w celu zaspokojenia potrzeb rodziny, chyba że zwiększyły wartość majątku w chwili ustania wspólności. Zasadą jest, że rozliczeń z wydatków i nakładów dokonuje się przy umownym lub sądowym podziale majątku wspólnego. Co jednak istotne, wobec tego, że zwrotu wydatków i nakładów dokonuje się w zasadzie w postępowaniu o podział majątku wspólnego, należy uznać, że roszczenia z tego tytułu nie ulegają przedawnieniu, wydatki i nakłady mogą więc być rozliczone w tym postępowaniu niezależnie od chwili ich dokonania.

Sytuacja wygląda natomiast nieco inaczej, gdy małżonkowie dokonali przesunięć pomiędzy swoimi majątkami osobistymi, a więc gdy np. żona przekazała mężowi pieniądze uzyskane ze sprzedaży majątku osobistego po to by mąż mógł swój majątek osobisty pomnożyć.

W takiej bowiem sytuacji nie znajdą zastosowania wskazane powyżej przepisy dotyczące zwrotów wydatków i nakładów, gdyż nie mamy tutaj przesunięć pomiędzy majątkiem osobistym, a majątkiem wspólnym, lecz wzajemne rozliczenie pomiędzy małżonkami nastąpi na zasadach ogólnych, a zatem żona powinna wytoczyć mężowi powództwo o zapłatę, by w ten sposób odzyskać przekazaną mężowi kwotę.

Sprawa ta nie będzie więc mogła być rozpoznana razem ze sprawą o podział majątku, gdyż podział majątku przeprowadzany jest w innym trybie, a ponadto nakłady z majątku osobistego jednego z małżonków na majątek osobisty drugiego małżonka nie odnoszą się do majątku wspólnego, więc sąd nie może niejako „przy okazji” rozpoznać zasadności przesunięć dokonanych między małżonkami w ich majątkach osobistych.

Kierując do sądu pozew o zapłatę pamiętać należy, że w pozwie tym konieczne jest szczegółowe opisanie jaką sumę i kiedy żona przekazała mężowi oraz po co mężowi pieniądze te były potrzebne. Wskazując cel na jaki zostały spożytkowane przekazane pieniądze bardzo istotne jest, aby precyzyjnie opisać co z owymi pieniędzmi się stało, lecz bez dodatkowych wywodów dotyczących tego, że mąż żonę oszukał, że wszystko miało być wspólne i że w ogóle mąż zachował się nie w porządku, bo inaczej małżonkowie się umawiali, itd.

Dlaczego? Ponieważ po uzyskaniu takich informacji sąd może dojść do przekonania, że tak naprawdę jest to majątek wspólny, a nie osobisty, a zatem sąd nie tylko oddali powództwo, gdyż sprawa dotycząca podziału majątku nie może być rozpoznana w takim trybie, ale żona już z całą pewnością nie odzyska całej kwoty, którą mężowi przekazała. Jeżeli bowiem przyjmiemy, że był to majątek wspólny to generalną zasadą jest, że małżonkowie moją równe udziały w majątku wspólnym, czyli w najlepszym wypadku uda się odzyskać połowę kwoty, która została przekazana mężowi.

W sytuacji, gdy w małżeństwie dobrze się układa raczej nie zastanawiamy się nad tym co będzie, gdy coś nie wyjdzie i gdy drogi małżonków się rozejdą, dlatego bardzo często przepływ środków pomiędzy majątkami osobistymi i wspólnym jest bardzo płynny, czasem wręcz oczywisty, należy jednakże zdawać sobie sprawę z tego, że życie różne figle płata i osoba, której do tej pory bezgranicznie ufaliśmy może później próbować nas oszukać.

ISO36

Nakład z majątku osobistego jednego małżonka na majątek osobisty drugiego małżonka.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.