Rozwód może orzec tylko sąd i tylko po przeprowadzeniu postępowania w tym zakresie, jednakże o tym czy w orzeczeniu rozwodowym znajdzie się również rozstrzygnięcie dotyczące tego, który z małżonków ponosi winę za rozkład pożycia, decydują już sami małżonkowie.

Zgodnie bowiem z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, orzekając rozwód sąd orzeka także, czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia, jednakże na zgodne żądanie małżonków sąd zaniecha orzekania o winie. W takim wypadku następują więc skutki takie, jak gdyby żaden z małżonków nie ponosił winy, jeśli zatem małżonkowie chcą nieco przyspieszyć postępowanie rozwodowe, mogą wnieść by sąd zaniechał ustalania winy, jeśli jednak wina ma być podczas procesu ustalana, rozwodzący się małżonkowie muszą o kilku kwestiach pamiętać.

W pierwszej kolejności zwrócić uwagę należy na to kiedy w ogóle wydanie orzeczenia rozwodowego przez sąd będzie możliwe, gdyż wbrew pozorom nie dzieje się to automatycznie, gdy w sądzie małżonkowie zgodnie oświadczą, że chcą rozwodu. Przepisy ustawy wprost bowiem w tym względzie stanowią, że sąd rozwiąże małżeństwo poprzez rozwód, jeżeli między małżonkami nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia, zatem w postępowaniu sąd musi ustalić czy te dwie przesłanki zostały spełnione.

O trwałym i zupełnym rozkładzie małżeństwa możemy mówić z kolei wtedy, gdy między małżonkami doszło do zerwania więzi duchowej, fizycznej i gospodarczej oraz gdy nie ma szans na to, że małżonkowie wrócą do siebie i będą kontynuowali małżeństwo. Jeżeli zaś wyrok rozwodowy ma zawierać również rozstrzygnięcie o winie, sąd dodatkowo będzie musiał ustalić, który małżonek dopuścił się zawinionego zachowania, które finalnie doprowadziło do rozwodu.

W przypadku rozwodu z orzekaniem o winie, rozwodzący się małżonkowie bardzo często zbyt mocno skupiają się na udowodnieniu winy współmałżonkowi, pomijając przez to inne, nawet bardziej istotne kwestie. Otóż, żeby sąd uznał, iż wyłącznie winnym rozpadu małżeństwa jest np. mąż, nie można się ograniczyć tylko do udowodnienia mu winy, lecz należy również wykazać związek przyczynowy pomiędzy jego zawinionym zachowaniem, a rozkładem więzi małżeńskich.

Jeżeli więc żona wnosi o rozwód z wyłącznej winy męża, gdyż mąż dopuścił się zdrady to oczywiście konieczne jest udowodnienie, że do tej zdrady w ogóle doszło, jednakże równie ważne jest wykazanie owego związku przyczynowego pomiędzy zdradą, a rozpadem małżeństwa, czyli należy „powiązać” zdradę z ustaniem więzi między małżonkami. W praktyce, podczas postępowania rozwodowego, należy więc przedstawić jak kształtowało się małżeństwo przed zdradą, a jak zmieniło się po jej ujawnieniu.

W przypadku zdrady można powiedzieć, że sprawa jest prosta, cudzołóstwo i naruszenie lojalności małżeńskiej jest czynem niedopuszczalnym i społecznie nieakceptowalnym, oczywistym jest więc, że zdradzony małżonek czuje się oszukany i traci zaufanie do swego współmałżonka. Również w orzecznictwie przyjmuje się, że nawet jednorazowy akt zdrady może doprowadzić do rozpadu więzi małżeńskich, w przypadku zdrady wykazanie związku przyczynowego z rozpadem małżeństwa nie jest więc zbyt skomplikowane.

Dla wielu osób ów związek przyczynowy może jednakże stanowić jedynie pusty frazes, co niestety wynika z braku zrozumienia obowiązujących przepisów. Powszechne jest bowiem przekonanie, że skoro zdradę czy stosowanie przemocy w postępowaniu rozwodowym się udowodni to nie ma możliwości, by sąd nie uznał za winnego tego właśnie małżonka, który owych czynów się dopuścił, rzeczywistość może jednakże okazać się zgoła odmienna.

Otóż, jeżeli współmałżonek faktycznie dopuścił się zdrady i zdrada ta w postępowaniu rozwodowym zostanie udowodniona, lecz okaże się, że nie stanowiła ona przyczyny rozpadu małżeństwa, gdyż małżonkowie już wcześniej się rozstali z innego powodu i od kilku miesięcy nie mieszkali ze sobą, to nie możemy wówczas powiedzieć, że zdrada była przyczyną rozpadu małżeństwa, gdyż małżeństwo to rozpadło się już wcześniej, zanim do zdrady doszło.

W przytoczonym przykładzie brak jest właśnie związku przyczynowego pomiędzy zdradą, a ustaniem małżeństwa i w takim wypadku sąd nie orzeknie rozwodu z winy małżonka z tego powodu, że dopuścił się on zdrady, gdyż zdrada ta nie miała nic wspólnego z ustaniem więzi małżeńskich.

Jak wynika z powyższego, uzyskanie rozwodu z winy jednego z małżonków nie jest proste i wymaga spełnienia szeregu przesłanek, dlatego rozważając rozwód z orzekaniem o winie warto się do niego starannie przygotować.

Kiedy sąd orzeknie rozwód z orzekaniem o winie – przesłanki orzeczenia rozwodu z orzekaniem o winie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.