Niezależnie od tego czy rozwód ma się odbyć z orzekaniem o winie, czy też małżonkowie chcą się rozwieść za porozumieniem, zawsze należy złożyć pozew rozwodowy do właściwego sądu okręgowego, gdyż tylko sąd jest władny rozwieść małżonków. Postępowanie rozwodowe za porozumieniem stron zwykle jednakże trwa krócej i jest mniej nieprzyjemnym doświadczeniem niż rozwód z orzekaniem o winie, niemniej pod względem proceduralnym postępowania te wyglądają praktycznie tak samo.

Jeżeli małżonkowie pragną się rozwieść i ma być to rozwód bezkonfliktowy, czyli bez orzekania o winie, najpierw należy takie postępowanie zainicjować, składając, w dwóch egzemplarzach, pozew do sądu właściwego czyli do sądu w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania, jeżeli choć jedno z nich w okręgu tym jeszcze ma miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu.

Z braku takiej podstawy wyłącznie właściwy do rozponania sprawy rozwodowej jest sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej, a jeżeli i tej podstawy nie ma – sąd miejsca zamieszkania powoda. Pozew o rozwód za porozumieniem stron nie może być oczywiście złożony przez małżonków wspólnie, pozew powinien więc złożyć jeden z małżonków, który w takim przypadku będzie powodem, zaś drugi małżonek będzie pozwanym.

W pozwie należy określić czego małżonek wnoszący pozew żąda, a więc rozwodu bez orzekania o winie, jeśli zaś z małżenstwa pochodzą dzieci, w pozwie powinno również być wskazane w jaki sposób będzie wykonywana władza rodzicielska przez rodziców po ich rozwodzie, w jaki sposób będą utrzymywane kontakty z dzieckiem oraz na jakim poziomie powinny zostać ustalone alimenty.

W uzasadnieniu pozwu należy natomiast po krótce opisać jak układało się małżeństwo stron oraz dlaczego małżonek wystąpił z pozwem rozwodowym, oczywiście w pozwie musi być wykazane, że pomiędzy małżonkami ustały wszelkie więzi małżeńskie, a więc więź gospodarcza, fizyczna oraz duchowa i że jest to rozkład trwały. Małżonek wnoszący pozew o rozwód pamiętać ponadto musi o uiszczeniu stałej opłaty od pozwu, która wynosi 600 zł.

Opłatę przekazać należy na rachunek sądu właściwego do rozpoznania sprawy. W przypadku, gdy rozwód zostanie orzeczony na zgodny wniosek stron bez orzekania o winie, wówczas po uprawomocnieniu się wyroku sąd zwraca powodowi połowę uiszczonej przez niego opłaty, czyli 300 zł.

Po złożeniu pozwu należy czekać, aż sąd przyśle jego odpis pozwanemu i wyznaczy termin rozprawy. Jeśli więc małżonkowie chcą się rozwieść za porozumieniem stron, to tak jak w każdym innym procesie, pozwany musi poczekać aż otrzyma z sądu egzempalrz pozwu i dopiero wówczas może złożyć na niego odpowiedź, przedstawiając tym samym swoje stanowisko w sprawie.

Dla przyspieszenia postępowania nie można więc np. złożyć odpowiedzi na pozew wraz z samym pozwem, bądź jak zostało powyżej zasygnalizowane, umieścić odpowiedzi na pozew, czyli stanowiska pozwanego, w treści pozwu, nawet jeśli strony są zgodne co do rozwodu. Składając odpowiedź na pozew w przypadku rozwodu za porozumieniem stron w jego treści wskazać należy, że pozwany również domaga się orzeczenia rozwodu bez orzekania o winie, oraz że zgadza się z pozostałymi wnioskami złożonymi przez powoda.

W takich przypadkach zwykle bowiem małżonkowie najpierw wspólnie wypracowywują stanowisko na postępowanie rozwodowe, a więc ustalają zarówno kwestie dotyczące samego rozwodu, jak również pozostałych spraw rodziny, a następnie kierują sprawę do sądu przez co postępowanie bardzo sprawnie przebiega. Zdarzyć się oczywiście również może, że małżonkowie są co prawda zgodni co do rozwodu bez orzekania o winie, lecz mają odrębne stanowiska w zakresie opieki nad dziećmi, kontaktów czy obowiązku alimentacyjnego, w takim więc wypadku w odpowiedzi na pozew wskazać należy jakie w tym zakresie jest stanowisko pozwanego i w jaki sposób chce by sąd te kwestie uregulował.

Rozwód nie może zostać orzeczony bez przeprowadzenia rozprawy, sąd zawiadomi więc na piśmie strony o jej terminie. W każdej sprawie o rozwód sąd zarządza przeprowadzenie dowodu z przesłuchania stron, w wyjątkowych przypadkach sąd może jednakże przesłuchać tylko jednego małżonka. Przesłuchanie w sprawie rozwodowej ma przede wszystkim na celu ustalenie, że między małżonkami doszło do trwałego i zupełnego rozkładu pożycia, oraz w przypadku, gdy małżeństwo posiada dzieci, ustalenie kwestii związanych z dalszym funkcjonowaniem rodziny po rozwodzie. W przypadku rozwodu za porozumieniem stron istnieje więc duża szansa, że rozwód zostanie orzeczony już na pierwszej rozprawie.

Jak przeprowadzić rozwód za porozumieniem stron?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.