Przemoc domowa niestety nie jest zjawiskiem rzadkim i jest stosowana zarówno przez kobiety, jak i przez mężczyzn, jeśli jednak ofiarami znęcania się są również dzieci, podjęcie odpowiednich działań powinno nastąpić natychmiast. W przypadku rozwodu najczęściej sąd ustala stałe miejsce zamieszkania dzieci przy matce, ojciec widuje się zaś z nimi tylko w ustalonych terminach, jeśli jednak zauważy, iż matka dopuszcza się przemocy fizycznej i psychicznej wobec małoletnich, wówczas jak najszybciej powinien złożyć wniosek o ograniczenie bądź pozbawienie jej władzy rodzicielskiej oraz powinien ubiegać się o ograniczenie lub zakazanie kontaktów z dziećmi.

Ograniczenie władzy rodzicielskiej jest zasadne wówczas, gdy dobro dziecka jest zagrożone, jedyną zatem przesłanką zastosowania przez sąd opiekuńczy ograniczenia władzy rodzicielskiej jest zagrożenie dobra dziecka. Interwencja sądu opiekuńczego nie jest więc ograniczona do sytuacji, w których nastąpi naruszenie dobra dziecka, gdyż wystarczający jest sam stan zagrożenia tego dobra.

Dyrektywa profilaktycznego działania sądu wynikająca z przytoczonej regulacji nakazuje więc podjęcie ingerencji w sferę władzy rodzicielskiej już w razie zagrożenia dobra dziecka, by zapobiec ujemnym skutkom niewłaściwego lub nieudolnego jej sprawowania. Ograniczając władzę rodzicielską sąd może w szczególności zobowiązać rodzica do określonego postępowania, określić, jakie czynności nie mogą być przez rodzica dokonywane bez zezwolenia sądu bądź może poddać wykonywanie władzy rodzicielskiej stałemu nadzorowi kuratora sądowego.

Z kolei pozbawienie rodzica władzy rodzicielskiej nastąpi wówczas, gdy sąd ustali, że władza rodzicielska nie może być wykonywana z powodu trwałej przeszkody albo jeżeli rodzice nadużywają władzy rodzicielskiej lub w sposób rażący zaniedbują swe obowiązki względem dziecka. Stosowanie wobec dziecka przemocy domowej, czyli psychiczne i fizyczne znęcanie się nad nim, stanowi z całą pewnością nadużywanie władzy rodzicielskiej i z tego powodu władzy tej rodzic może zostać pozbawiony.

Gdy rodzic dopuszczający się przemocy zostanie we władzy rodzicielskiej ograniczony, lub jej pozbawiony, drugi rodzic może żądać, aby sąd rozstrzygnął również kwestię kontaktów z dzieckiem, które tak samo jak władza rodzicielska, mogą zostać ograniczone lub sąd może ich zakazać.

Zobacz także:

Matka zaniedbuje dzieci po rozwodzie. Co może zrobić ojciec?

Kiedy można zakazać kontaktów z dzieckiem lub je ograniczyć?

Ograniczenie kontaktów rodzica z dzieckiem uzasadnione może być tylko i wyłączenie dobrem małoletniego, gdy więc sąd dojdzie do przekonania, że lepiej dla dziecka będzie, jeśli kontakt z rodzicem będzie podlegał pewnym ograniczeniom, wówczas sąd może zakazać rodzicowi spotykania się z dzieckiem, zakazać zabierania dziecka poza miejsce jego stałego pobytu, zezwolić na spotykanie się z dzieckiem tylko w obecności drugiego z rodziców albo opiekuna, kuratora sądowego lub innej osoby wskazanej przez sąd, ograniczyć kontakty do określonych sposobów porozumiewania się na odległość bądź zakazać porozumiewania się na odległość.

Jeśli jednakże utrzymywanie kontaktów rodziców z dzieckiem poważnie zagraża dobru dziecka lub je narusza, sąd zakaże ich utrzymywania. Nie oznacza to jednak, że warunkiem pozbawienia prawa do kontaktów jest wcześniejsze ich ograniczenie, ponieważ zagrożenie lub naruszenie dobra dziecka może wymagać w konkretnej sytuacji orzeczenia od razu o zakazie utrzymywania kontaktów. W doktrynie podkreśla się z kolei, że za stan poważnego zagrożenia dobra dziecka uznać należy sytuację, w której rodzice wykorzystują każdą przedsiębraną realnie formę kontaktów w celu ewidentnie sprzecznym z interesem dziecka.

Może się również zdarzyć, że do przemocy będzie dochodzić w pełnej rodzinie, tzn, wówczas, gdy rodzice dzieci nadal są małżeństwem i wspólnie zamieszkują. W takiej więc sytuacji, poza wskazanymi powyżej możliwościami, ojciec dzieci dodatkowo może nie tylko rozważać rozwód z wyłącznej winy małżonki, lecz może również żądać, aby sąd zobowiązał matkę do opuszczenia mieszkania. Zgodnie bowiem z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, jeżeli

członek rodziny wspólnie zajmujący mieszkanie, swoim zachowaniem polegającym na stosowaniu przemocy w rodzinie czyni szczególnie uciążliwym wspólne zamieszkiwanie, osoba dotknięta przemocą może  żądać, aby sąd zobowiązał go do opuszczenia mieszkania. Eksmisja może być ponadto, w wyjątkowych wypadkach, orzeczona w wyroku rozwodowym, gdy jeden z małżonków swym rażąco nagannym postępowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie.

Jak może reagować ojciec, gdy matka znęca się fizycznie i psychicznie nad dziećmi?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.