W postępowaniu rozwodowym, tak jak w każdym innym procesie, małżonek składający pozew o rozwód jest powodem, natomiast jego współmałżonek jest pozwanym. Pozew należy złożyć w dwóch egzemplarzach do sądu właściwego do rozpoznania sprawy, a następnie to sąd zawiadamia współmałżonka o zainicjowanym postępowaniu rozwodowym, przesyłając mu odpis pozwu i wyznaczając termin na ustosunkowania się do niego.

Otrzymanie pozwu rozwodowego, mimo iż małżonek raczej spodziewał się zakończenia małżeństwa, wywołuje zwykle stres i swoiste poczucie zagubienia w szczególności, gdy rozwód ma się odbyć z orzekaniem o winie, gdyż nie rzadko w pozwie podawane są informacje z którymi pozwany małżonek się nie zgadza, bądź pomijane są istotne dla sprawy okoliczności, dlatego tak bardzo istotne jest złożenie odpowiedzi na pozew.

Przesyłając odpis pozwu, sąd zawsze poucza stronę pozwaną o możliwości złożenia odpowiedzi na pozew. W odpowiedzi na pozew odnieść należy się do wszelkich twierdzeń i zarzutów strony powodowej oraz należy powołać własne dowody na poparcie podnoszonych twierdzeń, ważne jednakże jest, żeby odpowiedź została złożona w terminie wyznaczonym przez sąd. Termin do złożenia odpowiedzi na pozew zaczyna biec od momentu odbioru pozwu, dobrze zatem jest odnotować sobie datę otrzymania pozwu, a następnie obliczyć ostateczną datę złożenia odpowiedzi, w ten sposób będziemy mieć pewność, że termin nam nie umknie.

Co oczywiste, kolejno należy zapoznać się z treścią pozwu, zwykle jednak jedno przeczytanie pozwu nie wystarcza, by odnieść się do wszystkich twierdzeń powoda.

W pierwszej kolejności w odpowiedzi na pozew wskazać należy czego żąda pozwany, a więc jeśli małżonek w ogóle nie zgadza się na rozwód, wówczas wnosić należy o oddalenie powództwa, jeśli jednakże co do samego rozwodu strony się zgadzają, lecz rozbieżność w ich stanowiskach dotyczy orzeczenia o winie, gdyż np. pozwany uważa, że rozwód powinien nastąpić z wyłącznej winy powoda, z kolei powód w pozwie żąda ustalenia wyłącznej winy pozwanego, wówczas wnieść należy o rozwód z wyłącznej winy powoda.

Pisząc uzasadnienie odpowiedzi na pozew, pozwany musi zwrócić uwagę na dwie kwestie. Otóż, w pierwszej kolejności powinien odnieść się do twierdzeń i zarzutów podnoszonych przez małżonka, który wystąpił z pozwem, w odpowiedzi wyraźnie należy więc wyartykułować z którymi stwierdzeniami pozwany się nie zgadza oraz wskazać na te które nie są prawdziwe bądź które zostały przedstawione w sposób wybiórczy lub przekłamujący rzeczywistość.

Odnosząc się do twierdzeń strony powodowej ważne jest, aby przedstawić dowody i argumenty, które potwierdzą zajmowane przez pozwanego stanowisko, jeśli więc np. żona dopatruje się wyłącznej winy męża w rozpadzie małżeństwa, gdyż w związku z wykonywaną pracą bardzo często przebywał on w delegacjach, wówczas w odpowiedzi na pozew wskazać należy dlaczego mąż z tej pracy nie może zrezygnować, że podjęcie takiej pracy przez męża była wspólną decyzją małżonków i że do tej pory żonie taki system pracy nie przeszkadzał i nie nalegała na zmianę zatrudnienia.

Jeśli zaś wyłączna wina męża w rozkładzie pożycia małżeńskiego polega na tym, że dopuścił się on zdrady małżeńskiej, wówczas udowodnić należy, że zdrada była konsekwencją, a nie przyczyną rozkładu więzi małżeńskich, a więc, że do trwałego i zupełnego rozkładu pożycia doszło zanim mąż dopuścił się zdrady, co spowodowane było np. alkoholizmem żony. Dowodem w takim przypadku mogą być np. zeznania świadków, protokoły z interwencji policji wzywanej w związku z agresywnym zachowaniem żony po alkoholu.

Wskazując w jaki sposób drugi małżonek, a więc powód, przyczynił się do rozpadu małżeństwa automatycznie przechodzimy zatem do kolejnej bardzo istotnej kwestii, która powinna znaleźć się w odpowiedzi na pozew, a mianowicie do tego, żeby udowodnić wyłączną winę powoda w rozpadzie małżeństwa. W odpowiedzi na pozew opisać więc należy na czym polegało zawinione zachowanie powoda skutkujące rozpadem małżeństwa oraz powołać należy odpowiednie dowody potwierdzające zasadność stawianych twierdzeń.

Pamiętać należy, iż jeżeli każdy z małżonków domaga się rozwodu z orzeczeniem o winie, sąd może wydać wyrok rozwodowy w którym orzeknie winę obydwojga małżonków w rozpadzie małżeństwa. Na gruncie obowiązujących przepisów nie można bowiem miarkować winy, nie można więc powiedzieć, że jeden małżonek bardziej zawinił, a drugi mniej, jeśli więc sąd uzna, że każdy z małżonków, choćby minimalnie, przyczynił się do rozpadu małżeństwa, wówczas orzeczona zostanie wina obu stron.

Co zrobić gdy otrzyma się pozew o rozwód z orzekaniem o winie?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.